Organisaatio ja ohjaus

Valtorin toiminta perustuu lakeihin ja asetuksiin

Valtori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka perustietotekniikkapalvelutuotanto perustuu lakiin (1226/2013) ja asetukseen (132/2014) valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä sekä lakiin (10/2015) ja asetukseen (1109/2015) julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta.

Lain valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä mukaisesti Valtorin strategisesta ohjauksesta, tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta sekä liiketoiminnallisten periaatteiden ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Se myös asettaa Valtorille pitkän aikavälin toimintalinjat ja tulostavoitteet.

Lain julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta mukaisesti turvallisuusverkkotoiminnan yleishallinnollisesta, strategisesta, taloudellisesta ja tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa valtiovarainministeriö. Turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta vastaa valtiovarainministeriö kuultuaan TUVE-neuvottelukuntaa.

Valtorin ohjausmalli

Valtorin hallitus ohjaa ja valvoo Valtorin toimintaa ja huolehtii, että Valtori toimii valtiovarainministeriön ohjauksen mukaisesti.

Valtorin asiakasneuvottelukunta tukee asiakasohjausta ja toiminnan kehittämistä.

Turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunta toimii valtiovarainministeriön tukena turvallisuusverkkotoiminnan strategisessa ja taloudellisessa ohjauksessa, tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksessa sekä turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjauksessa.

Valtorin organisaatiorakenne

Suurin osa valtorilaisista työskentelee palvelutuotannossa, käyttäjätuessa ja palveluissa:

  • Palvelutuotannossa pyöritetään tuotannossa olevia palveluita ja vastataan niiden toimivuudesta.
  • Käyttäjätuessa tuetaan palveluidemme käyttäjiä sekä palveluportaalin kautta, puhelimitse, etäyhteydellä että tarpeen mukaan paikan päällä.
  • Palveluissa keskitytään tuotannossa olevien palveluiden kehittämiseen ja uusien tulevaisuuden palveluiden pohtimiseen. Toiminnossa työskentelee myös projektipäälliköitä sekä hankinnoista, tietoturvasta ja arkkitehtuurista vastaavia henkilöitä.

Asiakkuuksissa työskentelevät asiakaspalvelupäälliköt ovat asiakkaidemme tietohallintojohdon vastinpari. He vastaavat asiakkuuksiemme kokonaisvaltaisesta johtamisesta asiakkuudenhallintaprosessin ja asiakkaan kanssa yhdessä sovittujen yhteistyötapojen mukaisesti.

Talous ja Hallinto ovat Valtorin sisäisiä tukitoimintoja, jotka tukevat omalla panoksellaan muita valtorilaisia työssään. Osa yksiköissä työskentelevistä henkilöistä, kuten talousvastaavat, tekevät yhteistyötä myös asiakkaidemme kanssa.

Valtoria johtaa toimitusjohtaja. DI Pasi Lehmus on toiminut Valtorin toimitusjohtajana heinäkuusta 2016 lähtien. 

Kuva: Valtorin organisaatiokaavio

Valtorin johdon yhteystiedot

Valikko