Valtori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto. Valtorin perustietotekniikkapalvelutuotanto perustuu lakiin lakiin 1226/2013 ja asetukseen 132/2014 valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä sekä lakiin 10/2015 ja asetukseen 1109/2015 julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta.

Lain valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä mukaisesti Valtorin strategisesta ohjauksesta, tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta sekä liiketoiminnallisten periaatteiden ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Se myös asettaa Valtorille pitkän aikavälin toimintalinjat ja tulostavoitteet.

Lain julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta mukaisesti turvallisuusverkkotoiminnan yleishallinnollisesta, strategisesta, taloudellisesta ja tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa valtiovarainministeriö. Turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta vastaa valtiovarainministeriö kuultuaan Tuve-neuvottelukuntaa.

Ohjausmalli

Valtorin asiakasneuvottelukunta tukee asiakasohjausta ja toiminnan kehittämistä. Asiakasneuvottelukunnan toimintaa uudistettiin vuoden 2021 alusta alkaen. 

Turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunta toimii valtiovarainministeriön tukena turvallisuusverkkotoiminnan strategisessa ja taloudellisessa ohjauksessa, tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksessa sekä turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjauksessa.

Organisaatiorakenne

Uudistimme organisaation keväällä 2022 vastaamaan uudistettua, asiakaskeskeistä strategiaamme. Strategian ytimessä on visio: haluamme olla asiakkaan onnistumisen mahdollistava ICT-kumppani.

Valtorin johtoryhmä: toimitusjohtaja Marja Rantala, Asiakaskokemus Jari Virtanen, Yhteiset palvelut ja turvallisuus Hannu Naumanen, Tori-palvelut Matti Nurmi, Tuve-palvelut Sakari Marttila, Henkilöstökokemus Aino Heikkinen, Viestintä ja markkinointi Maija Ilvonen, Strategiaprosessiin rekrytointi käynnissä.

Kuva: Valtorin tulosyksiköt johtajineen (kuvalähde: Valtori)

Meidän tehtävämme Valtorissa on huolehtia siitä, että valtionhallinnon arki on sujuvaa ja turvallista ICT-palveluiden ja -työvälineiden kanssa.

Valtorin tulosyksiköistä: 

  • Asiakaskokemus varmistaa asiakkaan tarpeisiin perustuvan, kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen parantumisen. Tulosyksikössä työskentelee mm. asiakkuus- ja asiakaspalvelupäälliköitä, jotka tekevät tiiviistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.
  • Yhteiset palvelut ja turvallisuus, Tori-palvelut ja Tuve-palvelut kehittävät asiakkaiden tarpeita ratkaisevia palveluita ja vastaavat niiden koko elinkaaresta. Tulosyksiköt toteuttavat asiakaslupaukset jatkuvissa palveluissa ja käyttöönotoissa. Suurin osa, noin 80 % valtorilaisista työskentelee näissä tulosyksiköissä.
    • Yhteiset palvelut ja turvallisuus vastaa kaikkien asiakkaiden käytettävissä olevista palveluista. Näitä ovat esimerkiksi tietoturvapalvelut. Tulosyksikkö vastaa myös kokonaisturvallisuuden hallinnasta sekä tilannekuvan muodostamisesta.
    • Tori-palvelut keskittyy tuottamaan valtionhallinnon yhteisessä verkossa käytettäviä palveluja. Näitä ovat esimerkiksi kannettavat työasemat ja puhelimet.
    • Tuve-palvelut taas tuottaa turvallisuusviranomaisten käytössä olevan turvallisuusverkon palvelut. 
  • Henkilöstökokemus rakentaa ensiluokkaista henkilöstökokemusta ja sitä kautta erinomaista asiakaskokemusta. Lakisääteisten työsuhdeasioiden lisäksi tulosyksikössä tehdään töitä strategisen henkilöstöjohtamisen, jatkuvan osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin parissa.
  • Viestintä ja markkinointi edistää toimivaa viestintää eri sidosryhmille asiakas- ja henkilöstökokemuksen edistämiseksi. Perustehtävänä on johtaa ja mahdollistaa Valtori-tasoinen laadukas viestintä eri sidosryhmille selkeillä raameilla. Lisäksi tulosyksikkö tarjoaa viestintäkanavat, -valmennukset, viestinnällisen tuen ja ratkaisut.

Valtoria johtaa toimitusjohtaja.