Vastuullisuus­tavoitteemme: Huomioimme hankinnoissa toimittajilta kestävän kehityksen toimintatapoja ja vastuullisuutta

Julkishallinnon yhteishankintayksiköllä Hanselilla ja Valtorilla on keskeinen rooli valtion ICT-hankintojen vastuullisuuden lisäämisessä ja sen mahdollistamisessa. 

Valtaosa hankinnoistamme on ICT-hankintoja. Tutkihankintoja.fi-palvelun mukaan vuonna 2022 hankintamme olivat yhteensä 338 milj. euroa. Tästä ICT-hankintoja oli 295 milj. euroa eli lähes 90 %. Vuoteen 2021 verrattuna ICT-hankintojen määrä nousi 4,7 %.

Pääsääntönä on, että teemme hankinnat Hanselin puite- tai dynaamisten hankintajärjestelyjen kautta. Yhteishankintavelvoitteen piirissä ovat mm. laajasti käytettävät tavanomaiset tietotekniset laitteistot ja niiden ohjelmistot sekä hallinnon yhteiset tietojärjestelmät. Näitä ovat esimerkiksi tietokoneet (työasemat ja kannettavat), näytöt ja muut tietotekniset laitteet, niiden osat ja tarvikkeet sekä tietoliikennepalvelut, puheliittymät ja puhepalvelut. 

Merkittävimmät alatavoitteet 

1) Vastuullisuusvaatimusten, kuten ekologisuussertifikaattien, huomioiminen entistä kattavammin kilpailutuksissa

Yleisesti ottaen, ympäristölle ystävällisempiä ICT-hankintoja voi tehdä monella tavalla, esimerkiksi: 

 • ICT-palvelujen tuottamisessa voidaan kiinnittää huomioita yritysten erilaisiin ekologisuussertifikaatteihin, ympäristöohjelmiin sekä uusiutuvan energian käyttämiseen ja hukkalämmön hyödyntämiseen
 • laitteissa voidaan kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen, kestävään laatuun, valmistusmateriaaliin, pakkausmateriaaliin, jatkokäyttöön, ekologisuussertifikaatteihin ja kierrätykseen. Laitteiden elinkaari maksimoidaan, ja hankittaessa huomioidaan niiden kierrätys valtionhallinnon sisällä, leasing-toimittajalle palautettavien laitteiden jatkokäyttö ja hävitettävien laitteiden asianmukainen kierrätys. 
  • Valtorissa pidennämme soveltuvin osin laitteiden elinkaarta nykyisestä tasosta. Lisäämme entisestään alihankkijoiden jälkiseurantaa laitteiden jatkokäytön ja kierrätyksen osalta.
 • tietoliikennepalveluissa voidaan kiinnittää huomiota yhteyksien nopeuksien lisäksi myös energiankulutukseen ja
 • konesalitoiminnassa voidaan käyttää uusiutuvaa energiaa ja siitä syntyvä ylimääräinen lämpöenergia voidaan ottaa talteen hyötykäyttöön. 
  • Valtorissa keskitämme käyttöpalveluita edelleen suurin moderneihin konesaleihin, joissa energiatehokkuus on korkealla tasolla ja konesalissa syntyvää hukkalämpöä hyödynnetään tehokkaasti.

Valtorissa hyödynnämme lähes kaikissa arvoltaan merkittävissä hankinnoissa Hanselin hankintajärjestelyjä, joissa huomioidaan keskeiset ympäristötavoitteet. Hanselin hankintasopimuksissa huomioidaan monipuolisesti yleisiä toimittajilta vaadittavia vastuullisuusvaatimuksia. Päätelaitteiden hankinnoissa ympäristötekijät on huomioitu kattavasti.

Vuonna 2022 huomioimme ympäristötavoitteita useissa kilpailutuksissa, esimerkiksi: 

 • monitoimilaitteiden kilpailutuksessa laitteen energiatehokkuudesta kertovan sertifikaatin ja ympäristösertifikaatin, 
 • videoneuvottelupalvelun kilpailutuksessa sertifioidun ympäristönhallintajärjestelmän ja
 • Tori-työasemalaitteiden kilpailutuksessa laitteilta vaaditut ominaisuudet johtivat valinnassa ekologisiin laitemalleihin.

Myös taloudellinen ja tilaajavastuulain mukaisesti sosiaalinen vastuu huomioidaan hyvin kaikissa kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa.

Vuonna 2022 huomioimme Euroopan neuvoston kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevan pakotepäätöksen toiminnassamme. Selvitimme, kohdistuuko sopimustoimittajiimme tai heidän alihankkijoihinsa pakotteita, ja lisäsimme uusien kilpailutuksien vaatimusmäärittelyihin ja hankintasopimuksiin suositusten mukaiset pakote-ehdot. 

Vuonna 2023 aloitamme kokoamaan valtorilaisille muistilistaa kilpailutuksiin sovellettavista vastuullisuusvaatimuksista. Listassa voisi hyödyntää mm. Kansallisen hankintastrategian sekä EU:n ympäristöä säästäviä julkisten hankintojen kriteerejä ICT-laitteille. Lisäksi siihen voisi koota esimerkkivaatimuksia, joita olemme jo käyttäneet kilpailutuksissa. 

Vuonna 2023 tulemme kertomaan asiakkaillemme eri ICT-laitteiden ekologisuudesta ja suosittelemaan niistä ympäristöystävällisimpiä vaihtoehtoja.

Vuonna 2023 edistämme käyttöpalveluympäristöjen kapasiteetin optimointia vastaamaan todellista tarvetta.

2) Vastuullisuusvaatimusten ottaminen luonnolliseksi osaksi markkinakartoituksia ja teknisiä vuoropuheluja 

Kestävien hankintojen tärkeys on korostunut viimeisen vuoden aikana. Yleinen tietämys on kasvanut aiheesta. 

Vuoden 2022 aikana kävimme lukuisia keskusteluja sekä Valtorin sisällä, että Hanselin, ICT-toimittajien ja asiakkaiden kanssa, kuinka ympäristötekijöitä voidaan paremmin huomioida hankinnoissa. Keskustelun merkitys korostuu myös jatkossa.

Vuonna 2023 jatkamme aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Vastuullisuuden lisäämisestä ja siihen liittyvistä vaihtoehdoista on hyvä puhua jo hankintoja suunniteltaessa, markkinakartoituksessa toimittajien kanssa sekä asiakkailta mielipiteitä pyytäen. 

Vastuullisuusvaatimusten ottaminen mukaan markkinakartoituksiin ja teknisiin vuoropuheluihin avaisi sitä, millä eri tavoin vastuullisuutta voisi konkreettisesti huomioida hankinnoissa.

Edistymisen mittarit

1) Kuinka monessa %:ssa kilpailutuksista / v * on sisällytetty jokin vastuullisuusvaatimus, esim. ympäristösertifikaatti tai julkinen ympäristöohjelma. (*sis. Tori-palveluihin liittyvät, vuoden aikana valmistuneet hankinnat, joiden arvo yli 500 000 € ja joihin ympäristövaatimuksia voidaan soveltaa)

Toteuma 2022: 100 %:ssa kilpailutuksista.

2) Kuinka monessa %:ssa markkinakartoituksia ja teknisiä vuoropuheluja / v on käsitelty vastuullisuusvaatimuksia.

Aloitamme seurannan vuodesta 2023.

Tapausesimerkki

Videoneuvottelupalvelun uudistuksessa (VIPU) kilpailutuksen myötä valittu toimittaja on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Toimittajalla on sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä ja se on liittynyt kansalliseen energiatehokkuussopimukseen. Toimittajalla on myös eettisen ostamisen periaatteet. 

Toimittaja ei ole rikkonut Suomen tai Euroopan unionin lainsäädännön tai työehtosopimuksen velvoitteita taikka kansainvälisten sopimusten ympäristö-, sosiaali-, ja työoikeudellisia velvoitteita.