Sosiaalinen vastuullisuus

Valtorissa sosiaalinen vastuullisuus näkyy strategiassamme merkityksellinen työ -teemalla. Sosiaalinen vastuullisuus on jatkuvaa työtä, joka edellyttää kykyä tunnistaa eriarvoisuutta synnyttäviä toimintatapoja, edistää yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua sekä ehkäistä kiusaamista ja syrjintää. Valtorin toiminnassa sosiaalinen vastuullisuus vaikuttaa oman henkilöstön lisäksi myös asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja koko yhteiskuntaan. 

Tavoitteena on pienentää toiminnastamme aiheutuvia negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia. Vuonna 2023 sosiaalisen vastuullisuuden toiminnassamme korostuivat johtaminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä osallisuus ja yhteisöllisyys.  

Arvioimme sosiaalista vastuullisuutta ja erityisesti työtyytyväisyyttä vuosittain muun muassa VMBaro- ja Pulssi-henkilöstötyytyväisyyskyselyiden kautta. Vuonna 2023 henkilöstötyytyväisyys parantui hieman edellisestä vuodesta.

Henkilöstötyytyväisyys on pysynyt suunnilleen samoissa lukemissa vuosina 2019-2023. Vuonna 2023 henkilöstötyytyväisyys parantui hieman (+ 0,1 prosenttiyksikköä) vuodesta 2022.

Kuva: Henkilöstötyytyväisyys asteikolla 1–5 (lähde: VMBaro, kuvalähde: Valtori)

Sosiaalisesti kestävä johtaminen

Työstimme johtamisen periaatteet esihenkilöiden kanssa yhdessä ja ne hyväksyttiin Valtorin johtoryhmässä. Periaatteet ovat osa tulostavoitteita vuonna 2024. Ne auttavat esihenkilö- ja johtamistyössä onnistumisessa ja ohjaavat halutunlaiseen johtamiseen. Tasalaatuinen laadukas johtaminen vahvistaa hyvää henkilöstökokemusta.

Johtamisen periaatteet koskevat kaikkia johtamistyötä tekeviä (johtajat, esihenkilöt ja kaikki muut johtavat roolit). Hyvällä johtamisella varmistetaan toiminnan laatua ja yhteistyön toimivuutta sekä rakennetaan ja ylläpidetään luottamusta.

Valtorilaisten näkökulmasta periaatteiden noudattaminen tasa-arvoistaa johtamista ja parantaa työn laatua, työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Johtamisella mahdollistetaan osallisuus ja yhdessä onnistuminen.

Johtamisen periaatteet. Johdan yhdessä: Johdan toimintaa kohti yhteisiä, strategiasta tulevia tavoitteita. Varmistan, että valtorilaisten asiantuntijuus näkyy tehdyissä ratkaisuissa. Luotamme toisiimme. Kehitän ja uudistan: Havainnoin, jäsennän ja hyödynnän uutta tietoa. Varmistan, että työyhteisön ilmapiiri mahdollistaa jatkuvan kehittymisen. Ideoin ja kehitän yhdessä toimintaamme valtorilaisten, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Viestin ja arvostan: Kohtelen kaikkia arvostavasti. Viestin selkeästi ja aktiivisesti. Uskallan käsitellä myös vaikeita asioita rohkeasti, mutta inhimillisesti. Kuuntelen ja mahdollistan avoimen vuoropuhelun ja palautteen.

Kuva: Johtamisen periaatteet (kuvalähde: Valtori)

Johtamisen periaatteiden toteuttamisella voidaan vahvistaa ennestään hyväksi koettua lähiesihenkilötyötä sekä myös kohtuullisen hyväksi koettua johdon ja ylimmän johdon toimintaa. Vuoden 2023 VMBarossa Esimiestyö-indeksin tulos oli 4,0 (asteikolla 1–5). Erityisenä vahvuutena koettiin lähiesihenkilön oikeudenmukainen kohtelu 4,4.

Johtaminen-indeksi oli 3,1. Eniten oltiin tyytyväisiä siihen, että voidaan luottaa työyhteisömme johtoon 3,3

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus

Uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2024–2025 valmistui loppuvuodesta. Suunnitelmalla tuetaan Valtorin sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen että monimuotoisen työyhteisön kehittämistä. 

Henkilöstön monimuotoisuudella eli diversiteetillä tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa iän, sukupuolen, kielen, perhetilanteen, terveydentilan, työkyvyn, koulutustaustan, arvojen ja persoonallisuuden osalta. Uusien innovaatioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä työvoimapula ovat keskeisiä syitä, miksi myös valtiolla on hyvä panostaa entistä vahvemmin henkilöstön ja toiminnan monimuotoisuuteen (lähde: Valtion Henkilöstöjohdon Foorumi: Monimuotoisuuden edistäminen valtiolla – loppuraportti).

Monimuotoisuutta, tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä organisaatio luo positiivista työnantajamielikuvaa, jolla myös Valtori voi menestyä veto- ja pitovoimaisena ICT-palveluita tuottavana organisaationa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet: 

  • Valtori on työyhteisö, jonka henkilöstö kokee suvaitsevaisena, tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena ja jossa ei esiinny syrjintää, häirintää tai epäasiallista kohtelua.
  • Valtorissa monimuotoisuusnäkökulma on mukana henkilöstösuunnittelussa ja rekrytoinnissa.
  • Valtori on työpaikka, jossa johtamisessa huomioidaan eri työuran vaiheissa olevien työntekijöiden osaaminen.
  • Valtorissa jokainen työntekijä pystyy, mahdollisista työkykyhaasteista huolimatta, jatkamaan työuraansa vähintään eläkeikään saakka.

VMBaro-kyselytutkimuksen mukaan henkilöstö kokee Valtorin tasa-arvoisena, oikeudenmukaisena ja yhdenvertaisuutta toteuttavana työpaikkana. Kaikkien näiden tulokset ovat olleet yli 4,0 koko 2020-luvun (asteikko 1–5). 

Osallisuus ja yhteisöllisyys

Lisäsimme vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä läpinäkyvyyttä yhteisten asioiden kehittämiseen. Hyödynsimme Howspace-alustaa muun muassa palvelustrategiatyössä, johtamisen periaatteiden valmistelussa, vastuullisuustyössä sekä Valtorin sisäisten toimintamallien kehittämisessä.

Kahden tiimin välisen kehittämistyön tulosten pohjalta valmistelimme kaksi materiaalipakettia tukemaan valtorilaisten sujuvaa yhteistyötä. Materiaalit sisältävät vinkkejä ja ohjeita tiimien yhteistyön vahvistamiseen ja epäasialliseen käytökseen puuttumiseen.

Jaoimme edellisvuonna valmistuneen Monipaikkaisen työn pelikirjan valtorilaisten lisäksi myös muiden hyödynnettäväksi.

Otimme vuoden alussa käyttöön EU:n Whistleblower-direktiivin mukaisen väärinkäytösten ilmoituskanavan. Se mahdollistaa suoran palautteen antamisen toiminnassamme havaituista epäkohdista, joihin olisi tärkeää puuttua.

Valtorilaiset kokevat työyhteisönsä toimintakulttuurin hyväksi. Vuosina 2023 ja 2022 VMBaron tulos on ollut 4,2

Osaaminen kehittämis- ja koulutusmahdollisuudet

Osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen on Valtorissa lukuisia mahdollisuuksia. 

Vuonna 2023 toteutimme muun muassa palvelujohtamisen (ITIL) koulutusta, pilvikoulutusta, tuotejohtamisen valmennusta, projektinomistajavalmennusta sekä useita muita ICT-koulutuksia.

  • eOppivassa on paljon koulutuksia tietoturvasta henkiseen jaksamiseen. Yhteiset kurssit takaavat kaikille yhtenäiset tiedot.
  • Uudet valtorilaiset perehtyivät talon tavoille kasvokkain tapahtuvan perehdytyksen lisäksi eOppiva-kursseilla.
  • Osaamisen kehittämisen prosesseja ja toimintamalleja jatkokehitetään ja viedään käytäntöön (muun muassa Osaavan kehitys).
  • Valtionhallinnon esihenkilöiden vertais- ja käänteismentoroinnissa Valtorista oli mukana 10 esihenkilöä syksystä 2022 kevääseen 2023. 

Vuoden 2023 Valtori Akatemia -harjoittelijaohjelmasta jatkaa Valtorissa työskentelyä 36 asiantuntijaa. Kaikkien viiden tähän mennessä järjestetyn Akatemian osallistujista n. 85 % on yhä Valtorin palveluksessa. 

Oppimisen ja uudistumisen mahdollisuudet työssä koetaan hyviksi, VMBarossa 2023 tulos oli 4,0 (vuosina 2021 ja 2022: 3,9).

Työterveys, työturvallisuus ja työhyvinvointi

Hyvinvoinnin toteutumista turvaavana välineenä Valtorissa on Hyvän työpaikan toimintamalli. Se sisältää ohjeet kaikkien hyvinvointia uhkaavien tilanteiden hallintaan varhaisen välittämisen toimenpiteistä päihdeohjelmaan ja epäasiallisen kohtelun kokemusten käsittelyyn.

Valtorissa on laajat työterveyspalvelut sekä hyvä työterveysyhteistyö. Työturvallisuus ja työsuojelu toteutetaan lakien sekä valtion ohjeiden ja määräysten mukaisesti. VMBaron 2023 mukaan noin 60 % vastaajista koki, että työterveyshuolto tukee työkykyä kiitettävällä tasolla (9 tai 10 asteikolla 4–10), neljäsosa vastaajista arvioi asian 8 arvoiseksi.

Ennaltaehkäisevää työhyvinvointityötä ovat säännölliset Vartti-keskustelut, joiden asialistalla on myös työhyvinvointi. Pulssi-kyselyn mukaan vuonna 2023 valtorilaisista 85 % kävi keskusteluita esihenkilönsä kanssa vähintään kerran kuukaudessa (vuonna 2022: 86 %).

Valtorin työsuojelutoimikunnan toiminnassa vuonna 2023 korostui työsuojelutoiminnan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen sen myötä, kun Valtori sai muutaman välivuoden jälkeen päätoimisen työsuojelupäällikön. Toimikunta pyrki omalta osaltaan edistämään ja vahvistamaan työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista.

Valtorilaisista suurin osa on tyytyväisiä oman työhyvinvointinsa tilaan. VMBaron 2023 mukaan kyselyyn vastanneista (1 241) lähes puolet (42 %, 516 henkilöä) koki oman työhyvinvoinnin kiitettävälle tasolle (9 tai 10 asteikolla 4–10). Lähes saman verran vastaajista (430) valitsi arvosanaksi 8.