Valtorista ICT-palvelut valtionhallinnolle

Valtorin tehtävänä on huolehtia, että valtionhallinnon arki ICT-palveluiden ja -työvälineiden kanssa on sujuvaa ja turvallista.

Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. 

Tuotamme palveluja kahdessa eri ympäristössä: valtionhallinnon yhteisessä verkossa ja turvallisuusviranomaisten käytössä olevassa turvallisuusverkossa. Työtä teemme yhdessä kumppaniemme, ICT-toimittajien kanssa. 

Asiakkaan tyytyväisyys yhteistyöhön Valtorin kanssa: 4,0 ICT- yhteyshenkilöiden tyytyväisyys käyttämiinsä palveluihin: 3,8 Loppukäyttäjien tyytyväisyys käyttämiinsä palveluihin: 4,2

Kuva: Valtorin Asiakastyytyväisyys vuonna 2023: (asteikko 1–5) (kuvalähde: Valtori)

Asiakaskuntamme on laaja: tuotamme ICT-palveluja valtionhallinnon virastoille ja laitoksille. Palvelujemme avulla asiakkaat pystyvät tarjoamaan digitaalisia palveluja omille asiakkailleen, kansalaisille ja yrityksille. Sen vuoksi toiminnastamme syntyvät vaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset, kertautuvat laajalle. 

Strategian neljä päätavoitetta ovat tyytyväinen asiakas merkityksellinen työ erinomainen toimintakyky ja kustannustehokas toiminta. Visio: Olemme asiakkaan onnistumisen mahdollistava ict-kumppani.

Kuva: Valtorin strategiset painopistealueet (kuvalähde: Valtori)

Valtorin strategiset painopistealueet ovat tyytyväinen asiakas, erinomainen toimintakyky, merkityksellinen työ ja kustannustehokas toiminta. 

Vuoden 2023 merkittävimpiä muutoksia Valtorin toiminnassa olivat: 

 • Panostimme palvelustrategiatyöhön. Vahvistimme palvelustrategian päälinjaukset: palveluvalikoiman terävöittäminen, palvelutoiminnan tehostaminen, palvelukehityksen ketteröittäminen ja pilvisiirtymän toteuttaminen. Palvelustrategian toimeenpano on keskeinen vuoden 2024 tavoite. Pilvipalvelut mahdollistavat monia kestävää kehitystä tukevia näkökulmia, esimerkiksi tarvittavien laitteiden, lisenssien ja kapasiteetin määrän vähentymisen ja keskittämisen myötä. 
 • Käynnistimme Valtorin sisäisten toimintamallien kehittämisen Valo-ohjelman. Tavoitteena on parantaa Valtorin sisäistä yhteentoimivuutta ja varmistaa keskeisten IT-palvelutuotannon kannalta olennaisten prosessien ja toimintamallien toimivuus kokonaisuutena, vahvistaa johtamista ja varmistaa, että organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen. Ohjelma jatkuu vuoden 2024 loppuun.
 • Valmistauduimme hallitusohjelman mukaisen valtionhallinnon tuottavuusohjelman tukemiseen ja kartoitimme valtion ICT- ja digitalisaatiopalvelujen tehostamismahdollisuuksia. Näitä ovat muun muassa päällekkäisyyksien purkaminen, asiakaskohtaisten ratkaisujen hallittu vähentäminen, automaatio, uudet teknologiat ja kumppaneiden hyödyntäminen. Valtorin tuottavuusohjelmaprojekti käynnistyi vuoden 2024 alussa.

Lisätietoa vuoden 2023 tapahtumista voi lukea Valtorin tilinpäätöksestä ja lisätietoa Valtorista saa valtori.fi-sivuston Tietoa Valtorista -osiosta.

Tämä raportti on järjestyksessään kolmas Valtorin vastuullisuusraportti, ja se kuvaa kestävän kehityksen edistämistä ja toimintamme vastuullisuutta 1.1.-31.12.2023. Raportoimme vastuullisuudesta vuosittain. Edellisen raportin julkaisimme keväällä 2023. Aiempiin raportteihimme voi tutustua valtori.fi-sivuston Vastuullisuus-osiossa

Vastuullisuustyötä tehdään yhteistyössä

Jokainen valtorilainen voi osallistua vastuullisuustoimintaan matalalla kynnyksellä. Kehitämme toimintaamme vuosi vuodelta ja keskitämme katseemme aiempaa vahvemmin tulevaan. 

Valtorin toimitusjohtaja ja johtoryhmä johtaa ja linjaa, päättää tulevista vastuullisuusteoista, seuraa tekojen edistymistä ja hyväksyy vastuullisuusraportin. Vuonna 2023 johtoryhmä käsitteli aihetta 3 kertaa.

Vastuullisuusfoorumi on kaikille valtorilaisille avoin, virtuaalisesti toimiva foorumi. Sen kautta on helppoa, nopeaa ja joustavaa osallistua vastuullisuustoimintaan esimerkiksi ideoimalla tulevia tekoja ja kertomalla toteutetuista. Samalla vastuullisuusosaaminen kasvaa. 

Arviointi-, Raportointi- ja Viestintäporukat tekevät aktiivisesti töitä vastuullisuuden eteen ja kehittävät sitä eteenpäin. Vastuullisuusporukoissa on jäseniä useasta Valtorin tulosyksiköstä. 

 • Arviointiporukan päätehtävä on arvioida vastuullisuusideoiden vaikuttavuutta Valtori-tasolla ja valmistella johtoryhmälle esitys tulevista vastuullisuusteoista. 
 • Raportointiporukan päätehtävä on kirjoittaa ja koostaa sekä väliaikatilanne että varsinainen vuosittainen vastuullisuusraportti. 
 • Viestintäporukan päätehtäviä taas ovat vastuullisuusviestintä sekä foorumin toiminnan ylläpitäminen.

Tulosyksiköt osallistuvat vastuullisuustekojen ideointiin ja toteuttavat johtoryhmässä päätetyt oman tulosyksikkönsä vastuullisuusteot.

Viestintä ja markkinointi -tulosyksikkö omistaa vastuullisuuskokonaisuuden, ohjaa sitä ja kehittää toimintaa eteenpäin:

 • Vuonna 2023 laadimme vastuullisuuden vuosikellon ja organisoimme vastuullisuustehtävät uudella tavalla. Vuosikello ohjaa toimintaa ja porukoiden työtä. 
 • Vuonna 2024 tavoitteena on edistää Valtorin vastuullisuustekoja ja kasvattaa vastuullisuusosaamista ja -ymmärrystä Valtorissa.

Lisätietoa Valtorin vastuullisuudesta: [email protected]  

Vastuullisuustavoitteemme

Pyrimme siihen, että vastuullisuudesta kasvaa olennainen osa toimintakulttuuriamme.

Nykyiset vastuullisuustavoitteemme ovat:

 1. Huomioimme hankinnoissa toimittajien kestävän kehityksen toimintatapoja ja vastuullisuutta
 2. Huolehdimme ICT-laitteiden ja komponenttien elinkaarenhallinnasta kestävän kehityksen mukaisesti
 3. Vähennämme kustannuksia panostamalla automatisointiin
 4. Sujuvoitamme asiakkaan asiointia digitaalisilla kanavilla
 5. Varmistamme Valtorin toiminnan jatkuvuuden kaikissa turvallisuustilanteissa

Tarkastelemme ja arvioimme vastuullisuustavoitteitamme säännöllisesti. Priorisoimme toimia, jota ovat toimintamme ja strategiamme kannalta kaikkein olennaisempia. 

Edistämme YK:n tavoitteita

Asettamillamme vastuullisuustavoitteilla voimme parhaiten edistää kolmea YK:n kestävän kehityksen tavoitetta:

 • Tavoite 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
 • Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita
 • Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Teknologian ja infrastruktuurin uudistaminen, resurssitehokkuus tuotannossa, kestävien julkisten hankintakäytäntöjen edistäminen sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttö ovat asioita, joihin voimme vaikuttaa lakisääteisten tehtäviemme toteuttamisella.