Kädenjälkemme kestäviin hankintoihin

Vastuullisuustavoitteemme: Huomioimme hankinnoissa toimittajilta kestävän kehityksen toimintatapoja ja vastuullisuutta.

Hankintaketjun vastuullisuus on yhä useammalle yritykselle tärkeä vastuullisuusnäkökulma. Vaikka hankintaketjuun osallistuu monia eri yrityksiä, hankintaketjun viimeisellä lenkillä on isoin vastuu koko ketjusta.

Kansallisen hankintastrategian 2020 mukaan ”Julkinen sektori voi olla merkittävä markkinavaikuttaja ympäristöystävällisten ratkaisujen, kuten uusien energia- ja resurssitehokkaiden, vähähiilisten sekä puhtaiden ratkaisujen hankkijana. Valtion ja kuntien on toimittava siten, että julkisten hankintojen avulla edistetään ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Näin Suomesta muodostuu suunnannäyttäjä myös eurooppalaisella tasolla.”

Valtaosa hankinnoistamme on ICT-hankintoja. Tutkihankintoja.fi-palvelun mukaan vuonna 2021 hankintamme olivat yhteensä 323 milj. euroa. Tästä ICT-hankintoja oli 282 milj. euroa eli lähes 90 %.

Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä voimme edistää hankintatoimessamme muun muassa

1) ottamalla vastuullisuusvaatimukset luonnolliseksi osaksi kilpailutuksia ja

2) huomioimalla ekologisuussertifikaatit ja -arviot kilpailutuksissa.

Hankintalaki ohjaa toimintaamme

Valtorissa noudatamme hankintatoimessa julkisista hankinnoista annettua lakia, lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista, asetusta julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista sekä muita hankintoja koskevia säädöksiä, määräyksiä ja kansallista hankintastrategiaa 2020. Turvallisuushankintojen osalta noudatetaan soveltuvin osin sisäministeriön laatimaa turvallisuushankintaohjetta.

Hankinnoissa noudatamme avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita.

Toteutusvaihtoehtojamme hankinnoille ovat:

  • palvelu tuotetaan itse
  • hankinta tehdään sidosyksiköltä tai konsernitoimijalta, kuten Senaatti-kiinteistöiltä, HAUS kehittämiskeskus Oy:ltä tai Palkeilta
  • hankinta tehdään käyttäen olemassa olevaa Hanselin puitejärjestelyä tai Valtorin puitesopimusta tai hyödyntäen muuta hankintayhteistyötä
  • hankinta tehdään tekemällä kilpailutus Hanselin tai Valtorin dynaamisen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken
  • hankinta kilpailutetaan itse tai toteutetaan suorahankintana.

Pääsääntönä on, että teemme hankinnat Hanselin puite- tai dynaamisten hankintajärjestelyjen kautta. Yhteishankintavelvoitteen piirissä ovat mm. laajasti käytettävät tavanomaiset tietotekniset laitteistot ja niiden ohjelmistot sekä hallinnon yhteiset tietojärjestelmät. Näitä ovat esimerkiksi tietokoneet (työasemat ja kannettavat), näytöt ja muut tietotekniset laitteet, niiden osat ja tarvikkeet sekä tietoliikennepalvelut, puheliittymät ja puhepalvelut.

Merkittävimmät alatavoitteet

1) Vastuullisuusvaatimukset luonnolliseksi osaksi kilpailutuksia

Osallistumme jo nyt aktiivisesti Hanselin puite- tai dynaamisten hankintajärjestelyjen kautta toteutettavien kilpailutusten vaatimusmäärittelyyn esimerkiksi osallistumalla asiakasryhmiin. Jatkossa pyrimme aiempaa vahvemmin vaikuttamaan siihen, miten kestävä kehitys voidaan ottaa niissä huomioon.

Omissa kilpailutuksissamme otamme jatkossa vastuullisuusvaatimukset kiinteäksi osaksi kilpailutuksia. Kilpailutuskohtaisesti sisällytämme vaatimusmäärittelyyn vastuullisuusasioita, ja painotamme niiden arvoa hankintapäätöksessä. Nämä voivat liittyä esimerkiksi innovaatioiden, kestävien tuotantotapojen, kierrätysmateriaalien tai uusiutuvien energioiden käyttöön.

Koska merkittävä osa ICT-laitteista valmistetaan EU:n ulkopuolella, on tärkeää jatkossa löytää luotettavia menetelmiä, joilla kansainvälisten toimijoiden ekologisuusväitteet voidaan myös todentaa.

2) Ekologisuussertifikaatit ja -arviot huomioon

Laitehankinnoissa (esim. työasemat, reitittimet) huomioimme jo nyt tavanomaiset ekologisuuteen liittyvät sertifikaatit. Hyvällä tasolla nykyisin ovat jo laitteiden valmistukseen ja käytön aikaiseen liittyvät ekologisuusvaatimukset. Pyrimme myös varmistamaan, että ekologisuusarviot sisältävät koko elinkaaren aikaisen ympäristökuormituksen.

Konesalipalveluiden hankinnassa huomioimme jo nyt konesaleissa käytettävien laitteiden energiatehokkuuden ja konesalien tuottaman hukkalämmön hyödyntämisen.

Ympäristöpuolella tulemme kirjaamaan esim. ISO-ympäristösertifikaatin vaatimuksiin laatupisteitä kasvattavana vaatimuksena. Myöhemmin näistä vaatimuksista tulee vaiheittain pakollisia.

Arvostamme palvelutoimittajien todennettuja kestävän kehityksen edistämisen tapoja. Meidän tulee kuitenkin miettiä, miten voimme todentaa toimijan vastuullisuuden käytännössä.

Edistymisen mittarit

Jatkossa mittaamme julkisten hankintojen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa:

Ympäristötavoitteisiin liittyvien vaatimusten määrä / laitekilpailutus. Vähintään 2 mittaria: valmistamisen & käytön aikainen.

Kuinka monessa % ICT-palveluiden kilpailutuksista / v on annettu lisäpisteitä julkisesta ympäristöohjelmasta tms. ja sen seurannasta. Tavoite 2022: 70 %.

Kuinka monessa % ICT-palveluiden kilpailutuksista / v on sisällytetty (joko pakollisena tai lisäpisteytettynä vaatimuksena) jokin vastuullisuusvaatimus julkisen ympäristöohjelman tms. lisäksi. Tavoite 2022: 30 %.

Tapausesimerkit

Olemme käyttäneet jo useamman vuoden Cloudia-järjestelmän avulla toteutettua alihankkijoiden vastuullisuusseurantapalvelua. Sen avulla varmistamme alihankkijoiden vastuullisen toiminnan sopimuskauden aikana. Palvelun avulla seuraamme, että alihankkijat hoitavat mm. vero-, eläke- ja tapaturmavakuutusvelvoitteensa.