Ekologinen vastuullisuus

Valtorissa pyrimme pienentämään omasta toiminnastamme aiheutuvia negatiivisia ekologisia vaikutuksia eri tavoin. Keskeisinä toimina vuonna 2023 olivat toimitila-, matkustus- ja virka-autoasiat.

Valtorin päästöt

Kesäkuussa 2023 julkaistun valtion päästöarvion* mukaan vuonna 2021 Valtorin päästöt olivat 81 milj. kg CO2e eli hiilidioksidiekvivalenttia. Tämä on 3,34 % koko valtionhallinnon päästöistä ja 46 % valtiovarainministeriön (VM) hallinnonalan päästöistä. 

Arviota tarkastellessa on huomioitava Valtorin rooli palvelukeskuksena. Luvuissamme näkyy oman toimintamme lisäksi päästöjä palveluista, joita tuotamme asiakkaille.

Arvion mukaan liikekirjanpidon tileistä vuonna 2021 eniten päästöjä Valtorissa syntyi: 

  1. Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut 20 milj. kg CO2e
  2. ICT-käyttöpalvelut 17 milj. kg CO2e
  3. Tietotekniikan asiantuntija- ja ylläpitopalvelut 13 milj. kg CO2e
  4. ICT-laitteiden vuokrat 7 milj. kg CO2e
  5. Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet 5 milj. kg CO2e

Nämä tilit liittyvät kiinteästi Valtorin ydintoimintaan. Oman toimintamme osalta päästöt olivat vähäisempiä, esimerkiksi sähkö 1,4 milj. kg ja matkustuspalvelut 0,2 milj. kg.

Valtorin päästöt (milj. kg C02e) kirjanpitotileittäin: Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut 24.7 % (20 milj.) ICT-käyttöpalvelut 21.0 % (17 milj.) Tietotekniikan asiantuntija- Ja ylläpitopalvelut 16.0 % (13 milj.) ICT-laitteiden vuokrat % (7 milj.) Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuüetusvälinet 6,2 % (5 milj.) Muut kirjanpidon tilit yhteensä 23.5 % (19 milj.)

 

Kuva: Valtorin päästöt (milj. kg CO2e) vuonna 2021 kirjanpitotileittäin

* Arvion lähde: Valtiokonttori (valtionhallinnon päästöarvio 2020–2021: valtion liikekirjanpito ja SYKEn ENVIMAT-päästökertoimet). Päästöarvion laskentatapa on keskimääräistävä, ja laskenta on tehty vain vuosista 2020 ja 2021. Valtiokonttori selvittää mahdollisuuksia jatkaa arvion tuottamista tulevina vuosina. 

Toimitilojen käyttäminen tehokkaasti ja vastuullisesti 

Noudatamme valtion toimitilastrategiaa ja pyrimme edistämään sen tavoitteita. Käytämme ensisijaisesti valtion omia ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimia toimitiloja, jotka tuotetaan vastuullisesti. Palvelemme maantieteellisesti laajalle alueelle sijoittuneita asiakkaita, ja pyrimme omalla toimitilaverkostollamme olemaan asiakkaiden lähellä. Osallistumme valtion yhteisiin työympäristöihin, kun paikkakunnalla on siihen mahdollisuus, niin tilojen suhteen kuin talouden näkökulmasta.

Saavutimme valtionhallinnon tilatehokkuustavoitteen jo vuonna 2022, ja ylläpidimme sitä myös vuoden 2023 aikana.

  • Luovuimme kahdesta toimipisteestä ja vähensimme yhdestä toimipisteestä noin 200 m2.
  • Kahdella paikkakunnalla siirryimme työskentelemään valtion yhteisiin työympäristöihin.
  • Toimistotilatehokkuutemme vuoden 2023 lopussa oli noin 8,5 m2/HTV.

Valtorin tilatehokkuus on parantunut koko mittausjakson ajan 2017-2023. Vuonna 2023 se oli 8,5 m2/HTV.

Kuva: Valtorin tilatehokkuus vuosittain (kuvalähde: Valtori)

Osallistuimme edelleen vuonna 2022 alkaneeseen Senaatin valtakunnalliseen energiansäästöohjelmaan. Kesäaikana vähensimme tilojen viilennystä ja talviaikana laskimme lämmitystä. Olemme myös käynnistäneet yhteistyössä Senaatin kanssa LED-valaistukseen siirtymisen suunnittelun usealla paikkakunnalla.

Hoidimme pääosan toimitilamuutoista autoilla, jotka käyttävät fossiilittomia polttoaineita.

Hyödynsimme mahdollisuuksien mukaan toimitilojen muutostöissä olemassa olleet rakennusmateriaalit.

Kierrätimme kalusteita luovutetuista toimipisteistämme muihin toimipisteisiimme ja myös valtion yhteisiin työympäristöihin – näin pidensimme huonekalujen käyttöikää. Uusia kalusteita hankittaessa kiinnitimme huomiota muun muassa ekologisiin kangasvalintoihin ja muihin valmistusmateriaaleihin, esim. vältimme kromipintoja kalusteissa. 

Kaikkien toimipisteiden kahviautomaattien kahvipavut ovat sertifioituja. Poistimme osassa toimipisteissä käytössä olleet pahvimukit. Osan toimistotarvikkeistamme olemme hankkineet ekologisina tuotteina, esim. pakkausmateriaalin.

Matkustuksesta aiheutuvien päästöjen vähentäminen 

Noudatamme valtion matkustussääntöä ja Valtorin antamia täsmennyksiä. Pääperiaatteenamme on etätyöskentely mahdollisuuksien mukaan – arvioimme siis jo matkustamisen tarvetta hyvin tarkkaan. Jos matka toteutetaan, teemme sen ensisijaisesti julkisilla kulkuvälineillä. 

Teemme Valtorissa merkittävissä määrin etätöitä, mikä pienentää ympäristövaikutuksia sekä toimitilojen että yksityisautoilun kautta. Osa työtehtävistämme kuitenkin vaatii läsnäoloa, ja kohtaamiset kasvokkain toimistoilla voivat sosiaalisesti olla hyvinkin arvokkaita.

Matkustaminen lisääntyi vuoden aikana huomattavasti koronapandemian helpotuttua. Kasvua selittää luonnollisesti tarve tavata kollegoita, asiakkaita, ICT-toimittajia ja muita sidosryhmiä kasvokkain pitkän ajan jälkeen. 

Matkoja tehtiin yhteensä 9 000 kpl, mikä on 34 % edellisvuotta enemmän. Vuoteen 2019 (ennen koronapandemiaa) verrattuna määrä on 19 % pienempi. 

Matkojen määrä valtorissa on kääntynyt nousuun. Vuonna 2023 tehtiin 9000 matkaa, se on kuitenkin vielä 2000 vähemmän kuin 2019.

Kuva: Matkojen määrät (kpl) vuosittain (lähde: M2, kuvalähde: Valtori)

Reittilentoja tehtiin yhteensä 2074 kpl, mikä on 111 % edellisvuotta enemmän. Vuoteen 2019 (ennen koronapandemiaa) verrattuna määrä on 29 % pienempi.

Reittilentojen määrä Valtorissa on kääntynyt nousuun. Vuonna 2023 Valtorissa tehtiin 2074 reittilentoa, se on vajaa 1000 vähemmän kuin vuonna 2019.

Kuva: Reittilentojen määrät (kpl) vuosittain (lähde: Hankintapulssi, kuvalähde: Valtori)

Kiinnitimme yhdessä Palkeiden kanssa aiempaa enemmän huomiota matkalaskuissa oman auton käyttöön virkamatkoilla, missä tilanteissa se on perusteltua, missä ei. Tätä jatkamme edelleen, ja tarkastelemme sitä myös jo matkasuunnitelmissa. Olemme myös keskustelleet ulkomaille suuntautuvien koulutus- ja seminaarimatkojen tiukemmasta tarvearvioinnista. 

Selvitimme työsuhdepolkupyöräedun tarjoamista koko henkilöstölle, ja otamme edun käyttöön vuonna 2024. Edun käyttöönottaneet voivat liikkua polkupyörällä esimerkiksi kodin ja työpaikan välisen matkan auton tai julkisen liikenteen sijaan, mikä vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Pyörä myös kannustaa henkilöstöä liikkumaan ja siten se voi lisätä hyvinvointia. 

Siirtyminen vähäpäästöisempien virka-autojen pariin 

Siirrymme virka-autoissa enemmän vähäpäästöisten autojen, kuten hybridi- ja sähköautojen käyttöön. ICT-tukemme ja -asentajamme käyttävät virka-autoja (leasing), koska palvelemme maantieteellisesti laajalle alueelle sijoittuneita asiakkaita, joiden luokse pääseminen julkisilla ei ole mahdollista. Lisäksi autoja tarvitaan esimerkiksi työasemien ja tietoliikennelaitteiden kuljetustehtävissä. Siirtymä hybridi- ja sähkövirka-autojen käyttöön edellyttää latausmahdollisuuksia. 

Selvitimme autojen latausmahdollisuuksia Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Teimme myös sisäisen suunnitelman, missä järjestyksessä Valtorin toimipaikkoihin latausverkosto olisi hyvä rakentaa. 

Pidempiaikaisissa virka-autoissa siirtymä hybridi- ja sähköautoihin ei ole vielä konkreettisesti toteutunut. Lyhytaikaisten vuokra-autojen osalta siihen olemme jo osittain päässeet. 

Jatkamme latausverkoston suunnittelua ja toteutusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tavoitteemme on, että vuonna 2025 voitaisiin tilata ensimmäisiä hybridiautoja käyttöömme. Vuonna 2026 hankittavien hybridi- tai sähköautojen määrää pyritään edelleen kasvattamaan siten, että vuoteen 2027 mennessä niiden osuus virka-autoista olisi 20 %.