Socialt ansvar

I Valtori syns socialt ansvar i vår strategi under temat betydelsefullt arbete. Socialt ansvar är ett kontinuerligt arbete som förutsätter förmåga att identifiera verksamhetssätt som skapar ojämlikhet, främja ett jämlikt och jämställt bemötande samt förebygga mobbning och diskriminering. I Valtoris verksamhet påverkar det sociala ansvaret inte bara vår egen personal, utan också våra kunder, samarbetspartner och hela samhället. 

Målet är att minska de negativa sociala konsekvenserna av vår verksamhet. År 2023 betonades i vårt arbete för socialt ansvar ledarskap, jämställdhet och likabehandling samt delaktighet och gemenskap.  

Vi utvärderar den sociala ansvarsfullheten och i synnerhet arbetstillfredsställelsen årligen bland annat med hjälp av personalnöjdhetsenkäterna VMBaro och Pulssi. År 2023 förbättrades personalnöjdheten något jämfört med året innan.

Personalnöjdhet i året 2019: 3,6; i året 2020: 3,7; i året 2021: 3,7; i året 2022: 3,7 och i året 2023: 3,8.

Bild: Personalnöjdhet på skalan 1–5 (källa: VMBaro, bildkälla: Valtori)

Socialt hållbart ledarskap

Vi formulerade ledningsprinciperna tillsammans med cheferna och de godkändes av Valtoris ledningsgrupp. Principerna är en del av resultatmålen 2024. De bidrar till framgångar i chefs- och ledningsarbetet och styr ledarskapet i rätt riktning. En högklassig ledning som håller jämn kvalitet stärker en god personalupplevelse.

Ledningsprinciperna gäller alla som utför ledningsuppgifter (direktörer, chefer och alla andra ledande roller). En god ledning säkerställer verksamhetens kvalitet och ett välfungerande samarbete samt skapar och upprätthåller förtroende.

Ur Valtorianställdas perspektiv bidrar efterlevnaden av principerna till mer jämlik ledning och bättre kvalitet i arbetet, arbetshälsa och arbetstillfredsställelse. Ledarskapet möjliggör delaktighet och framgångar tillsammans.

Ledningsprinciperna

Jag leder tillsammans

 • Jag leder verksamheten mot gemensamma mål som härrör från strategin.
 • Jag säkerställer att Valtorianställdas expertis syns i de beslut som fattas.
 • Vi litar på varandra.

Jag utvecklar och förnyar

 • Jag observerar, strukturerar och nyttjar ny information.
 • Jag säkerställer att arbetsklimatet möjliggör kontinuerlig utveckling.
 • Jag kommer med idéer och utvecklar vår verksamhet tillsammans med Valtorianställda, samarbetspartner och kunder.

Jag kommunicerar och uppskattar

 • Jag behandlar alla med respekt.
 • Jag kommunicerar tydligt och aktivt.
 • Jag vågar ta tag även i svåra frågor modigt, men mänskligt.
 • Jag lyssnar och möjliggör öppen dialog och respons.

Genom att omsätta ledningsprinciperna kan man stärka de närmaste chefernas arbete, som redan upplevts vara bra, samt även ledningens och den högsta ledningens arbete, som upplevts vara relativt bra. Resultatet för indexet Chefsarbete i VMBaro 2023 var 4,0 (skala 1–5). Rättvist bemötande från den närmaste chefen lyftes fram som en särskild styrka, 4,4.

Indexet Ledning var 3,1. Mest nöjd var personalen med att de kan lita på ledningen i sin arbetsgemenskap, 3,3. 

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Den nya jämställdhets- och likabehandlingsplanen för 2024–2025 blev klar i slutet av året. Planen stöder utvecklingen av en jämställd, jämlik och mångfaldig arbetsgemenskap vid Valtori. 

Med mångfald eller diversitet bland personalen avses att arbetstagarna är olika, bland annat i fråga om ålder, kön, språk, familjesituation, hälsotillstånd, arbetsförmåga, utbildningsbakgrund, värderingar och personlighet. Utvecklingen av nya innovationer, produkter och tjänster samt arbetskraftsbristen är centrala orsaker till varför även staten bör satsa mer än tidigare på mångfald bland personalen och i verksamheten (källa: Forum för statens personalledning: Monimuotoisuuden edistäminen valtiolla – loppuraportti).

En organisation som främjar mångfald, jämlikhet och likabehandling skapar en positiv arbetsgivarimage, med hjälp av vilken även Valtori kan nå framgångar som en attraktiv producent av ICT-tjänster och organisation som har förmåga att hålla kvar personalen.

Målen i jämställdhets- och likabehandlingsplanen: 

 • Valtori är en arbetsgemenskap som upplevs av personalen som tolerant, jämställd och jämlik och där det inte förekommer diskriminering, trakasserier eller osakligt bemötande.
 • I Valtori ingår mångfaldsaspekten i personalplaneringen och rekryteringen.
 • Valtori är en arbetsplats där man i ledningen tar hänsyn till de anställdas kompetens i olika skeden under arbetskarriären.
 • Vid Valtori kan varje anställd, trots eventuella utmaningar med arbetsförmågan, fortsätta sin karriär åtminstone fram till pensionsåldern.

Enligt VMBaro-enkäten upplever personalen Valtori som en arbetsplats där jämställdhet, rättvisa och jämlikhet förverkligas. Resultaten av alla dessa indikatorer har legat på över 4,0 under hela 2020-talet (skala 1–5). 

Delaktighet och gemenskap

Vi ökade möjligheterna att påverka och delta samt transparensen i utvecklingen av gemensamma frågor. Vi utnyttjade plattformen Howspace bland annat i arbetet med servicestrategin, beredningen av ledningsprinciperna, ansvarsarbetet samt utvecklingen av Valtoris interna verksamhetsmodeller.

Utifrån resultaten av utvecklingsarbetet mellan två team beredde vi två materialpaket som stöd för ett smidigt samarbete mellan Valtorianställda. Materialet innehåller tips och anvisningar för att stärka samarbetet mellan team och ingripa i osakligt beteende.

Vi delade handboken om multilokalt arbete (på finska, Monipaikkaisen työn pelikirja), som färdigställts året innan, till Valtorianställda och även till andra att dra nytta av.

I början av året tog vi i bruk en kanal för rapportering av överträdelser enligt EU:s visselblåsardirektiv. Kanalen gör det möjligt att ge direkt respons på missförhållanden som observerats i vår verksamhet och som det är viktigt att ingripa i.

Valtorianställda upplever att verksamhetskulturen på arbetsplatsen är bra. Åren 2023 och 2022 har resultatet för VMBaro varit 4,2. 

Kompetensutvecklings- och utbildningsmöjligheter

Valtori erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. 

År 2023 genomförde vi bland annat utbildning i serviceledning (ITIL), molnutbildning, träning i produktledning, projektägarträning samt flera andra ICT-utbildningar.

 • I eOppiva finns många utbildningar från informationssäkerhet till psykiska resurser. De gemensamma kurserna garanterar enhetlig information för alla.
 • Nya Valtorianställda bekantas med husets seder dels vid introduktionen som sker ansikte mot ansikte, dels på eOppiva-kurser.
 • Processerna och verksamhetsmodellerna för kompetensutvecklingen vidareutvecklas och omsätts i praktiken (bl.a. utvecklingen av Osaava).
 • I kamratmentorskapet och det omvända mentorskapet för chefer inom statsförvaltningen deltog från Valtori tio chefer under perioden hösten 2022–våren 2023. 

Från 2023 års praktikantprogram Valtori Akademi kommer 36 experter att arbeta kvar vid Valtori. Ungefär 85 procent av deltagarna på alla de fem Akademier som hittills ordnats är fortfarande anställda vid Valtori. 

Möjligheterna till lärande och förnyelse i arbetet upplevs som goda, i VMBaro 2023 var resultatet 4,0 (2021 och 2022: 3,9).

Arbetshälsa och arbetarskydd

Ett verktyg som tryggar välbefinnandet vid Valtori är verksamhetsmodellen för en bra arbetsplats. I den ingår anvisningar om hantering av alla slags situationer som hotar välbefinnandet, från åtgärder för tidigt ingripande till ett rusmedelsprogram och hantering av osakligt bemötande.
Valtori har omfattande företagshälsovårdstjänster och ett gott företagshälsovårdssamarbete.

Arbetarskyddet och arbetarskyddet genomförs i enlighet med lagar samt statens anvisningar och föreskrifter. Enligt VMBaro 2023 upplevde ungefär 60 procent av svarspersonerna att företagshälsovården stöder arbetsförmågan på en berömlig nivå (9 eller 10 på skalan 4–10), en fjärdedel ansåg att nivån var 8.

Det förebyggande arbetshälsoarbetet omfattar regelbundna Vartti-diskussioner, där även arbetshälsa står på agendan. Enligt Pulssienkäten samtalade 85 procent av Valtorianställda år 2023 med sin chef minst en gång i månaden (2022: 86 %).

I Valtoris arbetarskyddskommissions verksamhet under 2023 betonades stärkandet och etableringen av arbetarskyddsverksamheten i och med att Valtori fick en heltidsanställd arbetarskyddschef efter några år utan. Kommissionen strävade för egen del efter att främja och stärka de anställdas arbetshälsa och orkande.

De flesta Valtorianställda är nöjda med sin arbetshälsa. Enligt VMBaro 2023 upplevde nästan hälften (1 241) av svarspersonerna (42 %, 516 personer) att deras arbetshälsa var på en berömlig nivå (9 eller 10 på skalan 4–10). Nästan lika många av svarspersonerna (430) valde nivån 8.