Valtori levererar statsförvaltningens ICT-tjänster

Valtoris uppgift är att se till att statsförvaltningens vardag med ICT-tjänster och -verktyg löper smidigt och säkert.

Vi producerar branschoberoende ICT-tjänster inom statsförvaltningen samt data- och kommunikationstekniska tjänster och integrationstjänster som uppfyller kraven för hög beredskap och säkerhet. 

Vi producerar tjänsterna i två olika miljöer: statsförvaltningens gemensamma nätverk och säkerhetsnätet som används av säkerhetsmyndigheterna. Vi arbetar tillsammans med våra partner, ICT-leverantörerna. 

Kundnöjdheten 2023: Kundens nöjdhet med samarbetet med Valtori: 4,0; ICT-kontaktpersonernas nöjdhet med tjänsterna som använts: 3,8 och Slutanvändarnas nöjdhet med tjänsterna som använts: 4,2.

Bild: Kundnöjdheten 2023 (skala 1–5)

Vår kundkrets är omfattande: vi producerar ICT-tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen. Med hjälp av våra tjänster kan våra kunder erbjuda digitala tjänster till sina egna kunder, medborgare och företag. Därför multipliceras effekterna av vår verksamhet, både de positiva och de negativa, och sprids långt. 

Valtoris strategiska insatsområden är nöjda kunder, ett betydelsefullt arbete, utmärkt funktionsförmåga och kostnadseffektiv verksamhet.

Bild: Valtoris strategiska insatsområden (bildkälla: Valtori)

Valtoris strategiska insatsområden är nöjda kunder, utmärkt funktionsförmåga, betydelsefullt arbete och kostnadseffektiv verksamhet. 

De mest betydande förändringarna i Valtoris verksamhet under 2023 var följande: 

 • Vi satsade på arbetet med servicestrategin. Vi bekräftade huvudlinjerna för servicestrategin: vässande av tjänsteutbudet, effektivisering av serviceverksamheten, smidigare utveckling av tjänsterna och genomförande av övergången till molntjänster. Verkställandet av servicestrategin är ett centralt mål för 2024. Molntjänsterna möjliggör många aspekter som bidrar till hållbar utveckling till exempel genom att de minskar mängden utrustning, licenser och kapacitet som behövs och genom centralisering. 
 • Vi startade programmet för utveckling av Valtoris interna verksamhetsmodeller, Valo. Målet är att förbättra Valtoris interna interoperabilitet och säkerställa att de centrala processer och verksamhetsmodeller som är väsentliga för produktionen av IT-tjänster fungerar som en helhet, stärka ledningen och säkerställa att organisationsstrukturen och verksamhetskulturen gör det möjligt att uppnå målen. Programmet fortgår till slutet av 2024.
 • Vi förberedde oss på att ge stöd till statsförvaltningens produktivitetsprogram i enlighet med regeringsprogrammet och kartlade möjligheterna att effektivisera statens ICT- och digitaliseringstjänster. Här ingår bland annat avlägsnande av överlappningar, kontrollerad minskning av kundspecifika lösningar, automation, ny teknik och utnyttjande av samarbetspartner. Valtoris projekt för produktivitetsprogrammet inleddes i början av 2024.

Du kan läsa mer om händelserna under 2023 i Valtoris bokslut (på finska). Mer information om Valtori finns på valtori.fi under rubriken Information om Valtori.

Denna rapport är Valtoris tredje ansvarsrapport och den beskriver våra åtgärder för att främja hållbar utveckling och vårt ansvarsarbete 1.1–31.12.2023. Vi rapporterar om ansvarsfullhet årligen. Den föregående rapporten publicerades våren 2023. Du kan bekanta dig med de tidigare rapporterna på finska i avsnittet om ansvar på valtori.fi. 

Ansvarsarbetet utförs i samarbete

Varje Valtorianställd kan delta i ansvarsverksamheten med låg tröskel. Vi utvecklar vår verksamhet varje år och vänder blicken allt starkare mot framtiden. 

Valtoris verkställande direktör och ledningsgrupp leder verksamheten och stakar ut riktlinjerna för den, beslutar om kommande ansvarsgärningar, följer upp hur gärningarna framskrider och godkänner ansvarsrapporten. År 2023 behandlades ämnet tre gånger i ledningsgruppen.

Ansvarsforumet är ett virtuellt forum som är öppet för alla Valtorianställda. Där kan man delta i ansvarsverksamheten enkelt, snabbt och flexibelt till exempel genom att komma med idéer för framtida gärningar och berätta om gärningar som genomförts. Samtidigt ökar kunskaperna om ansvarsfullhet. 

Utvärderings-, rapporterings- och kommunikationsgrupperna arbetar aktivt för ansvarsfullhet och vidareutvecklar ansvarsarbetet. Ansvarsgrupperna har medlemmar från flera av Valtoris resultatenheter. 

 • Utvärderingsgruppens huvuduppgift är att bedöma ansvarsidéernas effekt på Valtoris nivå och bereda ett förslag på kommande ansvarsgärningar till ledningsgruppen. 
 • Rapporteringsgruppens huvuduppgift är att skriva och sammanställa både en halvtidsutvärdering och själva ansvarsrapporten som utarbetas årligen. 
 • Kommunikationsgruppens huvuduppgifter i sin tur omfattar kommunikation om ansvarsarbetet och upprätthållande av forumets funktion.

Resultatenheterna deltar i idéarbetet för ansvarsgärningar och genomför de ansvarsgärningar vid sin egen resultatenhet som ledningsgruppen har fattat beslut om.

Resultatenheten Kommunikation och marknadsföring äger ansvarshelheten, styr den och vidareutvecklar verksamheten:

 • År 2023 utarbetade vi en årsklocka för ansvarsfullhet och omorganiserade ansvarsuppgifterna. Årsklockan styr verksamheten och gruppernas arbete. 
 • År 2024 är målet att främja Valtoris ansvarsgärningar och öka kompetensen om och förståelsen av ansvarsfullhet vid Valtori. 

Mer information om Valtoris ansvarsfullhet: [email protected] 

Våra ansvarsmål

Vi strävar efter att ansvarsfullheten ska bli en väsentlig del av vår verksamhetskultur.

Våra nuvarande ansvarsmål är följande:

 1. Vid upphandlingar tar vi i beaktande leverantörers verksamhetssätt och ansvarsfullhet inom hållbar utveckling.
 2. Vi tar hand om ICT-utrustning och -komponenter i enlighet med hållbar utveckling.
 3. Vi sänker kostnaderna genom att satsa på automatisering.
 4. Vi gör det smidigare för kunden att sköta ärenden via digitala kanaler.
 5. Vi säkerställer kontinuiteten i Valtoris verksamhet i alla säkerhetssituationer.

Vi granskar och utvärderar våra ansvarsmål regelbundet. Vi prioriterar de åtgärder som är de allra viktigaste med tanke på vår verksamhet och strategi. 

Vi främjar FN:s mål

Med de ansvarsmål vi ställt upp kan vi på bästa sätt främja tre av FN:s globala mål för hållbar utveckling:

 • Mål 8. Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
 • Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
 • Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Förnyande av teknik och infrastruktur, resurseffektivitet i produktionen, främjande av hållbara praxis vid offentliga upphandlingar samt användning av miljövänlig teknik och miljövänliga produktionsprocesser är områden som vi kan påverka genom att fullgöra våra lagstadgade uppgifter.