Ekologiskt ansvar

I Valtori strävar vi efter att på olika sätt minska de negativa ekologiska konsekvenserna av vår verksamhet. Centrala åtgärder 2023 rörde lokal-, rese- och tjänstebilsfrågor.

Valtoris utsläpp

Enligt Statens bedömning av utsläppen* som publicerades i juni 2023 uppgick Valtoris utsläpp 2021 till 81 miljoner kg CO2e (koldioxidekvivalenter). Detta är 3,34 procent av utsläppen från hela statsförvaltningen och 46 procent av utsläppen från finansministeriets (FM) förvaltningsområde. 

När bedömningen granskas måste man ta hänsyn till Valtoris roll som servicecenter. I våra siffror syns förutom vår egen verksamhet även utsläpp från tjänster som vi producerar för kunderna.

Enligt bedömningen uppstod under 2021 vid Valtori mest utsläpp av följande affärsbokföringskonton: 

  1. Patent-, licens- och nyttjanderättsavgifter 20 milj. kg CO2e
  2. ICT-användningstjänster 17 milj. kg CO2e
  3. Expert- och underhållstjänster inom datateknik 13 milj. kg CO2e
  4. Hyror för ICT-utrustning 7 milj. kg CO2e
  5. Maskiner, anordningar och transportmedel av ringa värde 5 milj. kg CO2e

Dessa konton är fast knutna till Valtoris kärnverksamhet. Utsläppen från vår egen verksamhet var mindre, till exempel el 1,4 milj. kg och resetjänster 0,2 milj. kg.

  Valtoris utsläpp: Patent-, licens- och nyttjanderättsavgifter 24,7 % (20 milj. kg CO2e), ICT-användningstjänster 21 % (17 milj. kg CO2e), Expert- och underhållstjänster inom datateknik 16 % (13 milj. kg CO2e), Hyror för ICT-utrustning 8,6 % (7 milj. kg CO2e), Maskiner, anordningar och transportmedel av ringa värde 6,2 % (5 milj. kg CO2e) och övriga bokföringskonton sammanlagt 23,5 % (19 milj. kg CO2e).

Bild: Valtoris utsläpp (milj. kg CO2e) 2021 per bokföringskonto 

*Bedömningen kommer från: Statskontoret (statens bedömning av utsläppen 2020–2021: statens bokföring och utsläppskoefficienter som Finlands miljöcentral beräknat med ENVIMAT-metoden). Beräkningen uppskattar den genomsnittliga utsläppsmängden och den har endast gjorts för 2020 och 2021. Statskontoret utreder möjligheterna att fortsätta producera en bedömning under de kommande åren. 

Effektiv och ansvarsfull användning av lokalerna 

Vi följer statens lokalstrategi och strävar efter att främja dess mål. Vi använder i första hand statens egna lokaler som förvaltas av Senatfastigheter och som produceras ansvarsfullt. Vi betjänar kunder i ett stort geografiskt område och målet för vårt eget lokalnätverk är att vara nära kunderna. Vi deltar i statens gemensamma arbetsmiljöer på de orter där detta är möjligt, både med tanke på lokalerna och ekonomin.

Vi uppnådde statsförvaltningens lokaleffektivitetsmål redan 2022 och upprätthöll det även under 2023.

  • Vi lämnade från två verksamhetsställen och minskade ytan vid ett verksamhetsställe med cirka 200 m2.
  • På två orter flyttade vi till statens gemensamma arbetsmiljöer.
  • Vår kontorskapacitet i slutet av 2023 var cirka 8,5 m2/årsverken.

  Lokaleffektivitet: i året 2017: 15,6; i året 2018: 12,9; i året 2019: 12,0; i året 2020: 12,1; i året 2021: 10,0; i året 2022: 9,5 och i året 2023: 8,5.

Bild: Valtoris lokaleffektivitet per år (bildkälla: Valtori)

Vi deltog fortfarande i Senatfastigheters nationella energisparprogram som inleddes 2022. Sommartid minskade vi kylningen och vintertid uppvärmningen. Vi har på flera orter också inlett planeringen av övergången till LED-belysning i samarbete med Senatfastigheter.

Vi skötte huvuddelen av lokalflyttningarna med fordon som använder fossilfria bränslen.

Vi använde befintligt byggmaterial vid ombyggnad av lokaler alltid när detta var möjligt.

Vi cirkulerade möbler från verksamhetsställen som lämnats till våra andra verksamhetsställen och även till statens gemensamma arbetsmiljöer – på så sätt förlängde vi möblernas livslängd. Vid anskaffning av nya möbler fäste vi uppmärksamhet vid bland annat ekologiska val av tyger och andra tillverkningsmaterial, till exempel undvek vi kromade ytor i möblerna. 

Kaffebönorna i kaffeautomaterna vid alla verksamhetsställen är certifierade. Vi tog bort pappmuggarna som användes på vissa verksamhetsställen. Vissa kontorsmaterial, till exempel förpackningsmaterial, som skaffats är ekologiska.

Minskning av utsläpp från resor 

Vi följer statens resereglemente och Valtoris preciseringar till det. Vår huvudprincip är distansarbete alltid när det är möjligt – vi bedömer alltså redan behovet av resor mycket noggrant. Om en resa genomförs gör vi det i första hand med kollektivtrafik. 

Vid Valtori utförs en betydande mängd distansarbete, vilket minskar miljökonsekvenserna både via lokalerna och privatbilismen. En del av våra arbetsuppgifter kräver dock närvaro och möten ansikte mot ansikte på kontoret kan vara mycket värdefulla socialt.

Resandet ökade betydligt under året i och med att coronapandemin avtog. Ökningen förklaras naturligtvis av behovet av att träffa kolleger, kunder, ICT-leverantörer och andra intressentgrupper ansikte mot ansikte efter en lång tid. 

Sammanlagt gjordes 9 000 resor, vilket är 34 procent fler än året innan. Jämfört med 2019 (före coronapandemin) är antalet resor 19 procent mindre. 

Antal resor: i året 2019: 11139; i året 2020: 5990; i året 2021: 4504; i året 2022: 6706 och i året 2023: 9000.

Bild: Antal resor (st.) per år (källa: M2, bildkälla: Valtori)

Sammanlagt gjordes 2 074 resor med reguljärflyg, vilket är en ökning på 111 procent jämfört med året innan. Jämfört med 2019 (före coronapandemin) är antalet resor med reguljärflyg 29 procent mindre.

Antal resor med reguljärflyg: i året 2019: 2912; i året 2020: 711; i året 2021: 275; i året 2022: 985 och i året 2023: 2074.

Bild: Antal resor med reguljärflyg (st.) per år (källa: Upphandlingspulsen, bildkälla: Valtori)

Tillsammans med Palkeet fäste vi mer uppmärksamhet än tidigare vid användningen av den egna bilen på tjänsteresor; i vilka situationer det är motiverat och i vilka inte. Vi kommer att fortsätta med detta, och vi kommer också att granska det i våra resplaner. Vi har också diskuterat en striktare bedömning av behovet av utbildnings- och seminarieresor utomlands. 

Vi utredde möjligheterna att erbjuda cykel som anställningsförmån till hela personalen och införde förmånen 2024. De som börjat använda förmånen kan cykla till exempel mellan hemmet och arbetsplatsen i stället för att ta bilen eller kollektivtrafiken, vilket minskar utsläppen från trafiken. Cykeln uppmuntrar också personalen att röra på sig och kan därmed öka välbefinnandet. 

Övergång till tjänstebilar med lägre utsläpp 

I tjänstebilar övergår vi till ökad användning av utsläppssnåla bilar, såsom hybrid- och elbilar. Våra ICT-stödpersoner och -installatörer använder tjänstebilar (leasing), eftersom vi betjänar kunder i ett stort geografiskt område som vi inte kan nå med kollektivtrafiken. Dessutom behövs bilar till exempel för transport av arbetsstationer och ICT-utrustning. Övergången till hybrid- och eltjänstbilar förutsätter laddningsmöjligheter. 

Vi utredde laddmöjligheterna för bilar tillsammans med Senatfastigheter. Vi lade också upp en intern plan för en bra ordningsföljd för byggandet av laddnätverket vid Valtoris verksamhetsställen. 

I tjänstebilar med långa avtal har övergången till hybrid- och elbilar ännu inte genomförts i praktiken. I fråga om hyrbilar med korta avtal har detta delvis redan uppnåtts. 

Vi fortsätter planeringen och genomförandet av laddnätverket tillsammans med Senatfastigheter. Vårt mål är att de första hybridbilarna ska kunna beställas 2025. Vi strävar efter att ytterligare öka antalet hybrid- eller elbilar som skaffas 2026 så att deras andel av tjänstebilarna ska vara 20 procent till 2027.