Hoppa till innehåll

Förändringsprogram: Samarbete, effektivitet och målmedvetenhet

Utgivningsdatum 23.2.2022 16.00 | Publicerad på svenska 30.5.2022 kl. 11.09
Pressmeddelande

Grunden för en ny strategi lades under det första året av genomförandet av Valtoris Förändringsprogram 2020–2022. De viktigaste resultaten gäller kundsamarbete, kostnadseffektivitet och verksamhetens målinriktning.

Genomföringsfasen av Förändringsprogrammet inleddes för drygt ett år sedan. Programmet som pågår till slutet av 2022 har framskridit enligt planerna. 

"Programmets mål och åtgärder stöder verkställandet av vår nyligen förnyade strategi och förnyelsen av Valtoris organisation. Under det första genomförandeåret satsade vi särskilt på de frågor där vi hade identifierat de mest akuta förändringsbehoven", berättar kunderfarenhetschef Paula Kujansivu, som lotsar programmet. 

1) Utökat samarbete med kunderna

Kunderna deltog aktivt i utvecklingsarbetet bland annat i form av olika workshoppar och pilotprojekt. Att utveckla tjänster tillsammans med kunderna och den ökade kundförståelsen fick beröm såväl av kunderna som av personalen. Kundsamarbetet byggdes också aktivt upp i och med den förnyade Kunddelegationen, som har en viktig roll.

2) Kostnadseffektiviteten syntes i priserna på tjänsterna

Enhetspriserna för flera tjänster kunde sänkas tack vare olika effektiviseringsåtgärder, såsom automatisering. 

3) Målinriktning och ett systematiskt arbetssätt gav verksamheten stadga 

Målen för alla vid Valtori kommer från Valtoris strategi och det förs regelbundna diskussioner om dem med cheferna. Mätarna inom Valtori följs ständigt upp internt och i samarbete med Finansministeriet som sköter Valtoris resultatstyrning. Flera förnyade verksamhetsmodeller togs i bruk och de ger verksamheten målinriktning och stadga. 

De observationer och bakgrundsarbete som gjordes inom Förändringsprogrammet har också tydligt utnyttjats i förnyelsen av Valtoris strategi. Den nya strategins viktigaste tyngdpunkt är att förbättra kundupplevelsen.

Förändringsprogrammets genomförande inne på det andra året

Förverkligandet av Valtoris nya strategi stöds i Förändringsprogrammet i år bland annat genom att vi i större utsträckning inför ett kundorienterat grepp i hela Valtoris verksamhet, genom att vi säkerställer att tjänsteutbudet utvecklas enligt kundernas behov och genom att vi förbättrar förutsägbarheten för faktureringen. 

Mer information

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen