Kort om år 2023

Vid upphandlingar tar vi i beaktande leverantörers verksamhetssätt och ansvarsfullhet inom hållbar utveckling

Under 2023 hände bland annat följande:

 • Vi gjorde en stor del av konkurrensutsättningarna via Hansels ramavtal och dynamiska upphandlingssystem. I dem har Hansel redan beaktat miljöansvaret och/eller det sociala ansvaret vid valet av leverantörer till arrangemangen. 
 • I Valtoris egna konkurrensutsättningar beaktar vi olika ansvarskrav alltid när detta är möjligt, oavsett om konkurrensutsättningarna är stora eller små. 
 • Vi utökade behandlingen av ansvarskraven i marknadskartläggningarna och de tekniska dialogerna. 

Läs mer: Valtoris ansvarsrapport 2023: Vi beaktar ansvarsfullhet vid upphandlingar


Vi tar hand om ICT-utrustning och -komponenter i enlighet med hållbar utveckling

Under 2023 hände bland annat följande:

 • Vi vidareutvecklade anvisningarna för självständig idrifttagning av Valtti-terminaler och startade verksamheten vid en terminalbytesklinik. Vi utvidgade Terminaltjänsten Valttis mellanlagringsmöjlighet även till Valtti Moduuli-kunderna.
 • Vi inledde leveranserna på rullburar utan produktförpackningar. På så sätt kan vi leverera enheterna till kunden i en låda och det behövs betydligt mindre mängder förpackningsmaterial.
 • Vi gjorde behovskartläggningar för multifunktionsenheter och skrivare i samband med livscykelbyten. På så sätt kan vi rekommendera kunderna utrustning som bäst lämpar sig för deras behov.

Läs mer: Valtoris ansvarsrapport 2023: Vi sköter ICT-utrustningens livscykelhantering


Vi sänker kostnaderna genom att satsa på automatisering

Under 2023 hände bland annat följande:

 • Vi inledde Valtoris interna pilotanvändning av dataplattformen. På dataplattformen kommer vi att erbjuda tidsenlig grundläggande rapportering med automatiska uppdateringar till kunderna inom Tori-tjänsterna.
 • Vi utvidgade avsevärt den kundspecifika användningen av Rådgivningsbotten Valpuri i Serviceportalen TOP.
 • Vi fortsatte det systematiska arbetet för att automatisera hanteringen av inköpsfakturor och faktureringen. Automatiserade faktureringsprocesser sparar arbetstid för Valtorianställda och ger samtidigt kostnadsbesparingar. 

Läs mer: Valtoris ansvarsrapport 2023: Vi förbättrar kostnadseffektiviteten genom automatisering 


Vi gör det smidigare för kunden att sköta ärenden via digitala kanaler

Under 2023 hände bland annat följande:

 • Vi utvecklade Serviceportalen TOP bland annat genom att genomföra en leverantörsintegration i utrustningsbeställningar, förnya produktkatalogens funktioner, sammanslå blanketter och ta i bruk en CX-mätning som möjliggör fortlöpande insamling av respons. 
 • Vi gjorde en intern utredning om nuläget i våra servicekanaler för den fortsatta utvecklingen av dem. 

Läs mer: Valtoris ansvarsrapport 2023: Vi gör ärendehanteringen på digitala kanaler smidigare


Vi säkerställer kontinuiteten i Valtoris verksamhet i alla säkerhetssituationer

Under 2023 hände bland annat följande:

 • Vi fortsatte att produktifiera informationssäkerhetstjänsterna och att utveckla övervaknings- och observationsförmågan. 
 • Vi uppdaterade Valtoris beredskapspolicy och deltog i flera övningar, planeringsmöten och arbetsgrupper tillsammans med andra säkerhetsmyndigheter och aktörer inom statsförvaltningen.
 • Vi fortsatte den formbundna verksamhetsmodellen för verifiering av informationssäkerheten i anslutning till processen för ibruktagning av tjänsterna.

Läs mer: Valtoris ansvarsrapport 2023: Vi säkerställer verksamhetens kontinuitet


Ekologiskt ansvar

Under 2023 hände bland annat följande:

 • Vi upprätthöll lokaleffektiviteten. Vi lämnade två verksamhetsställen, minskade antalet kvadratmetrar vid ett verksamhetsställe och på två orter flyttade vi in i statens gemensamma arbetsmiljöer.
 • Vi fortsatte att i betydande utsträckning arbeta på distans. Vi fäste större uppmärksamhet än tidigare vid användningen av den egna bilen för tjänsteresor. Vi utredde möjligheterna att erbjuda cykel som anställningsförmån till vår personal.
 • Vi utredde laddmöjligheterna för hybrid- och elbilar och lade upp en intern plan för en bra ordningsföljd för byggandet av laddnätverket vid Valtoris verksamhetsställen. 

Läs mer: Valtoris ansvarsrapport 2023: Ekologiskt ansvar


Ekonomiskt ansvar

Under 2023 hände bland annat följande:

 • Kostnadseffektiviteten förbättrades. Verksamhetens kostnadsmotsvarighet var utmärkt och verksamhetens produktivitet och lönsamhet utvecklades i positiv riktning. Enhetspriserna för standardtjänster sjönk.
 • Resandet ökade 2023 i och med att coronapandemin avtog, vilket naturligtvis också syntes som kostnader och ramarna som fastställts för året överskreds. Jämfört med 2019 (före coronapandemin) har resandet dock minskat.

Läs mer: Valtoris ansvarsrapport 2023: Ekonomiskt ansvar


Socialt ansvar

Under 2023 hände bland annat följande:

 • Vi tog fram ledningsprinciperna tillsammans med cheferna. De bidrar till framgångar i chefs- och ledningsarbetet och styr ledarskapet i rätt riktning. En högklassig ledning som håller jämn kvalitet stärker en god personalupplevelse.
 • Vi tog fram en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan som stöder både Valtoris utveckling och utvecklingen av en jämställd, jämlik och mångformig arbetsgemenskap. 
 • Vi ökade möjligheterna att påverka och delta samt transparensen i utvecklingen av gemensamma frågor. Vi utnyttjade plattformen Howspace bland annat i arbetet med servicestrategin och utvecklingen av Valtoris interna verksamhetsmodeller.

Läs mer: Valtoris ansvarsrapport 2023: Socialt ansvar