Blicken mot 2024

I ansvarsverksamheten kommer vi i fortsättningen att starkare än tidigare vända blicken mot framtiden. Vi för verksamheten framåt enligt vår nya årsklocka för ansvarsfullhet.

År 2024 har vi för första gången kommit överens om främjandet av ansvarsfullhet i resultatavtalet mellan finansministeriet (FM) och Valtori. 

10 ansvarsgärningar.

Vi som Valtori har också förbundit oss att under 2024 genomföra tio ansvarsgärningar. I idéerna för samt identifieringen och utvärderingen av gärningarna deltog ett stort antal Valtorianställda och beslut om gärningarna fattades av Valtoris ledningsgrupp.

Gärningarna härrör från personalens idéer (märkta med *), resultatavtalet, programmet för utveckling av Valtoris interna verksamhetsmodeller (Valo), produktivitetsprogrammet och statens lokalstrategi. De främjar på ett mångsidigt sätt Valtoris ansvarsmål och vår ansvarsfulla verksamhet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Ansvarsgärningarna i anslutning till Valtoris kärnverksamhet är följande: 

  1. Vi gör inom ramen för statens produktivitetsprogram en utredning och tar fram en plan för åtgärder för effektivisering av statsförvaltningens ICT-funktioner.
  2. Vi utarbetar som en del av verkställandet av servicestrategin en plan för övergången från kundspecifika tjänster (Asko) till Valtoris gemensamma tjänster och inleder genomförandet av en ansvarsfull övergång till molntjänster. 
  3. Vi möjliggör som en del av projektet för att förnya statens lokalstrategi ibruktagande av gemensamma arbetsmiljöer. 
  4. Vi erbjuder på dataplattformen en tidsenlig grundläggande rapportering med automatisk uppdatering för Valtoris interna användning och Tori-tjänsternas pilotkunder. 
  5. Vi skapar förutsättningarna för certifiering av Valtoris beredskap.

Ansvarsgärningarna i anslutning till Valtoris egen verksamhet är följande:

  1. Vi fastställer som en del av programmet för utveckling av Valtoris verksamhetsmodeller, Valo, framtidens strategiska kompetensbehov och utvecklar motiverande karriärvägar, såsom chefens utbildningsväg. 
  2. Vi sammanställer anvisningar och kriterier för beaktande av ansvarsfullhet i upphandlingar. *
  3. Vi effektiviserar användningen av våra lokaler bland annat genom att övergå till gemensamma arbetsmiljöer enligt statens lokalstrategi, när det är möjligt på orten. 
  4. Vi preciserar riktlinjerna och anvisningarna för arbetsresor samt utvecklings- och rekreationsdagar ur perspektivet för ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar. *
  5. Vi ordnar möjlighet att återvinna pantburkar och -flaskor på våra verksamhetsställen på de ställen där hyresvärden kan genomföra detta. Vi säkerställer tidsenligt och korrekt återvinning vid alla verksamhetsställen. *

Utöver dessa gärningar genomför resultatenheterna också andra ansvarsgärningar som en del av sina resultatmål.