Centrala siffror

På Valtori arbetar ca 1400 personer, varav ca 70 % är män och ca 30 % kvinnor.

Antal anställda i året 2014 var 467, i året 2015 var 739, i året 2016 var 1111, i året 2017 var 1134, i året 2018 var 1299, i året 2019 var 1402 och i året 2020 var 1408.
Åldersfördelning 31.12.2020: under 24 år 0,9 %, 25-34 år 18,0 %, 35-44 år 28,1 %, 45-54 år 29,4 %, 55-64 år 22,7 % och över 65 år 0,9 %.

De vanligaste titlarna är systemexpert, ICT-expert samt expert inom data- och kommunikationsteknologi. Valtori ansvarar för ca 99 000 arbetspunkter och 16 000 servrar.

Det finns ca 30 filialer runt om i Finland. De största filialerna personalmässigt är Helsingfors, Rovaniemi, Tavastehus och Jyväskylä.

Fördelning mellan områden 31.12.2020: Helsingfors och Nyland 592, Södra Finland 266, Västra Finland 165, Norra och Östra Finland 385.
Arbetsnöjdhet i året 2014 var 3,1; i året 2015 var 3,2; i året 2016 var 3,2; i året 2017 var 3,6; i året 2018 var 3,6; i året 2019 var 3,55 och i året 2020 var 3,73.

År 2020 var nöjdheten bland personalen 3,73 på skalan 1–5 (5 = bäst). 

Vinsten år 2020 var sammanlagt 399,1 milj. euro.

Verksamhetens intäkter i året 2014 var 82,6 M€, i året 2015 var 166,1 M€, i året 2016 var 248,1 M€, i året 2017 var 303,1 M€, i året 2018 var 322,7 M€, i året 2019 var 354,7 M€ och i året 2020 var 399,1 M€.

Valtoris fem största kunder till faktureringsvolymen var år 2020 Justitieförvaltningen,  Polisförvaltningen, Statsrådets kansli, Skatteförvaltningen och Försvarsmaktens logistikverk.

Historia

Uppgiften för finansministeriets tillsatta projekt (TORI-projektet) att koncentrera branschoberoende informations- och kommunikationstekniska uppgifter (ICT) var att samla ihop branschoberoende ICT-uppgifter i statens ICT-servicecenter och ämbetsverk enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet och det finanspolitiska ministerutskottet. TORI-projektets mandatperiod var 7.5.2012 - 31.12.2015.

Sammanlagt överfördes branschoberoende ICT-uppgifter från ca 80 enheter i statsförvaltningen till Valtori. Med dessa avses tjänster vars produktion eller organisering inte kräver betydande branschspecifikt kunnande och som grundas på allmänt använda enhets- och programvarulösningar och teknologi.

Funktionsöverföringarna (eller TORI-överföringarna) förverkligades som ämbetsverkspecifika överföringsprojekt där man kartlade branschoberoende ICT-uppgifter, personer, avtal och andra produktionsfaktorer som ska överföras. De första överföringarna förverkligades i mars 2014 och den sista i juni 2016.

1 Mars 2014 är också tidpunkten då Valtoris verksamhet började.

Viktiga händelser under de gångna åren

2020

På grund av coronaviruspandemin övergick man inom statsförvaltningen till omfattande distansarbete. Valtori möjliggjorde distansarbetet. Både kund- och personalnöjdheten förbättrades.

2019

Valtoris funktioner styrs genom affärsområdena (Tori och Tuve).

2018

Kärnområdet i strategin är en förstklassig kunderfarenhet och -förståelse. Valtoris viktigaste uppgift är att säkerställa kontinuiteten i kundernas verksamhet.

2017

En kundinriktad verksamhetsmodell infördes och organisationsstrukturen förnyades. Teman för huvudkundtillställningen var bl.a. digitalisering och kundupplevelser.

2016

Den nya styrelsen och verkställande direktören inledde sina uppgifter. De säkerhetsnätsverksamhetsuppgifter (Tuve) som producerats vid förvaltningens IT-central HALTIK och den personal som arbetat med uppgifterna blev en del av Valtori.

2015

Den ordinarie ledningen inledde sin uppgift. Verksamhetsöverföringarna till Valtori (exkl. Tuve-tjänsterna) slutfördes. Det var liv i luckan under kundtillställningarna.

2014

Verksamheten började 1.3.2014. Kari Pessi valdes till verkställande direktör.