Siffror och historia

Intressanta fakta om Valtori

Uppgiften för finansministeriets tillsatta projekt (TORI-projektet) att koncentrera branschoberoende informations- och kommunikationstekniska uppgifter (ICT) var att samla ihop branschoberoende ICT-uppgifter i statens ICT-servicecenter och ämbetsverk enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet och det finanspolitiska ministerutskottet. TORI-projektets mandatperiod var 7.5.2012 - 31.12.2015.

Sammanlagt överfördes branschoberoende ICT-uppgifter från ca 80 enheter i statsförvaltningen till Valtori. Med dessa avses tjänster vars produktion eller organisering inte kräver betydande branschspecifikt kunnande och som grundas på allmänt använda enhets- och programvarulösningar och teknologi.

Funktionsöverföringarna (eller TORI-överföringarna) förverkligades som ämbetsverkspecifika överföringsprojekt där man kartlade branschoberoende ICT-uppgifter, personer, avtal och andra produktionsfaktorer som ska överföras. De första överföringarna förverkligades i mars 2014 och den sista i juni 2016.

1 Mars 2014 är också tidpunkten då Valtoris verksamhet började.

Viktiga händelser under de gångna åren

Centrala siffror

På Valtori arbetar ca 1400 personer, varav ca 70 % är män och ca 30 % kvinnor.

Antal anställda i året 2014 var 467, i året 2015 var 739, i året 2016 var 1111, i året 2017 var 1134, i året 2018 var 1299 och i året 2019 var 1402.
Åldersfördelning 31.12.2019: under 24 år 1,9 %, 25-34 år 18,3 %, 35-44 år 29,2 %, 45-54 år 28,7 %, 55-64 år 21,3 % och över 65 år 0,6 %.

De vanligaste titlarna är systemexpert, ICT-expert samt expert inom data- och kommunikationsteknologi. Valtori ansvarar för ca 92 000 arbetspunkter och 17 000 servrar.

Det finns ca 30 filialer runt om i Finland. De största filialerna personalmässigt är Helsingfors, Rovaniemi, Tavastehus och Jyväskylä.

Fördelning mellan områden 31.12.2019: Helsingfors och Nyland 594, Södra Finland 268, Västra Finland 164, Norra och Östra Finland 376.
Arbetsnöjdhet i året 2014 var 3,1; i året 2015 var 3,2; i året 2016 var 3,2; i året 2017 var 3,6; i året 2018 var 3,6 och i året 2019 var 3,55.

År 2019 var nöjdheten bland personalen 3,55 på skalan 1–5 (5 = bäst). 

Vinsten år 2019 var sammanlagt 354,7 milj. euro.

Verksamhetens intäkter i året 2014 var 82,6 M€, i året 2015 var 166,1 M€, i året 2016 var 248,1 M€, i året 2017 var 303,1 M€, i året 2018 var 322,7 M€ och i året 2019 var 354,7 M€.

Valtoris fem största kunder till faktureringsvolymen var år 2019 Justitieförvaltningen, Statsrådets kansli, Polisförvaltningen, Försvarsmaktens logistikverk och Skatteförvaltningen.