Meny

Siffror och historia

Intressanta fakta om Valtori

Uppgiften för finansministeriets tillsatta projekt (TORI-projektet) att koncentrera branschoberoende informations- och kommunikationstekniska uppgifter (ICT) var att samla ihop branschoberoende ICT-uppgifter i statens ICT-servicecenter och ämbetsverk enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet och det finanspolitiska ministerutskottet. TORI-projektets mandatperiod var 7.5.2012 - 31.12.2015.

Sammanlagt överfördes branschoberoende ICT-uppgifter från ca 80 enheter i statsförvaltningen till Valtori. Med dessa avses tjänster vars produktion eller organisering inte kräver betydande branschspecifikt kunnande och som grundas på allmänt använda enhets- och programvarulösningar och teknologi.

Funktionsöverföringarna (eller TORI-överföringarna) förverkligades som ämbetsverkspecifika överföringsprojekt där man kartlade branschoberoende ICT-uppgifter, personer, avtal och andra produktionsfaktorer som ska överföras. De första överföringarna förverkligades i mars 2014 och den sista i juni 2016.

1 Mars 2014 är också tidpunkten då Valtoris verksamhet började.

Viktiga händelser under de gångna åren

Centrala siffror

På Valtori arbetar ca 1300 personer, varav ca 70 % är män och ca 30 % kvinnor.

Antal anställda i året 2014 var 467, i året 2015 var 739, i året 2016 var 1111, i året 2017 var 1134 och i året 2018 var 1299.
Åldersfördelning 31.12.2018: 20-29 år 9,2 %, 30-39 år 24,2 %, 40-49 år 29,7 %, 50-59 år 28,9 % och 60-69 år 8,0 %.

De vanligaste titlarna är systemexpert, ICT-expert samt expert inom data- och kommunikationsteknologi. Valtori ansvarar för ca 83 000 arbetspunkter och 16 500 servrar.

Det finns ca 30 filialer runt om i Finland. De största filialerna personalmässigt är Helsingfors, Rovaniemi, Tavastehus och Jyväskylä.

Fördelning mellan områden 31.12.2018: Helsingfors och Nyland 548, Västra Finland 155, Södra Finland 243, Norra och Östra Finland 353.
Arbetsnöjdhet i året 2014 var 3,1; i året 2015 var 3,2; i året 2016 var 3,2; i året 2017 var 3,6 och i året 2018 var 3,6.

År 2018 var nöjdheten bland personalen 3,60 på skalan 1–5 (5 = bäst). Resultatet har utvecklats år från år till det bättre – man trivs på Valtori!

Vinsten år 2018 var sammanlagt 322,7 milj. euro.

Verksamhetens intäkter i året 2014 var 82,6 M€, i året 2015 var 166,1 M€, i året 2016 var 248,1 M€, i året 2017 var 303,1 M€ och i året 2018 var 322,7 M€.

Valtoris fem största kunder till faktureringsvolymen var år 2018 Statsrådets kansli, Justitieförvaltningen, Skatteförvaltningen, Försvarsmaktens logistikverk och Polisförvaltningen.