Siffror och historia

Intressanta fakta om Valtori

Uppgiften för finansministeriets tillsatta projekt (TORI-projektet) att koncentrera branschoberoende informations- och kommunikationstekniska uppgifter (ICT) var att samla ihop branschoberoende ICT-uppgifter i statens ICT-servicecenter och ämbetsverk enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet och det finanspolitiska ministerutskottet. TORI-projektets mandatperiod var 7.5.2012 - 31.12.2015.

Sammanlagt överfördes branschoberoende ICT-uppgifter från ca 80 enheter i statsförvaltningen till Valtori. Med dessa avses tjänster vars produktion eller organisering inte kräver betydande branschspecifikt kunnande och som grundas på allmänt använda enhets- och programvarulösningar och teknologi.

Funktionsöverföringarna (eller TORI-överföringarna) förverkligades som ämbetsverkspecifika överföringsprojekt där man kartlade branschoberoende ICT-uppgifter, personer, avtal och andra produktionsfaktorer som ska överföras. De första överföringarna förverkligades i mars 2014 och den sista i juni 2016.

1 Mars 2014 är också tidpunkten då Valtoris verksamhet började.

Viktiga händelser under de gångna åren

Centrala siffror

På Valtori arbetar ca 1200 personer, varav ca 70 % är män och ca 30 % kvinnor.

Antal anställda i året 2014 var 467, i året 2015 var 739, i året 2016 var 1111 och i året 2017 var 1134.
Åldersfördelning 31.12.2017

De vanligaste titlarna är systemexpert, ICT-expert samt expert inom data- och kommunikationsteknologi. Valtori ansvarar för ca 78 000 arbetspunkter och 12 000 servrar.

Det finns ca 30 filialer runt om i Finland. De största filialerna personalmässigt är Helsingfors, Rovaniemi, Tavastehus och Jyväskylä.

Fördelning mellan områden 31.12.2017: Helsingfors och Nyland 467, Västra Finland 129, Södra Finland 202, Norra och Östra Finland 336.
Arbetsnöjdhet i året 2014 var 3,1; i året 2015 var 3,2; i året 2016 var 3,2 ja i året 2017 var 3,6.

År 2017 var nöjdheten bland personalen 3,56 på skalan 1–5 (5 = bäst). Resultatet har utvecklats år från år till det bättre – man trivs på Valtori!

Vinsten år 2017 var sammanlagt ca 303 milj. euro.

Verksamhetens intäkter i året 2014 var 82,6 M€, i året 2015 var 166,1 M€, i året 2016 var 248,1 M€ och i året 2017 var 303,1 M€.

Valtoris fem största kunder till faktureringsvolymen var år 2017 Statsrådets kansli, Polisförvaltningen, Justitieförvaltningen, Försvarsmaktens logistikverk och Skatteförvaltningen.

Vid slutet av 2017 har Valtori uppnått besparingar för 42 Meur på årsnivå. I inledningsskedet var målet för besparingarna 47 Meur.

Meny