Ekonomiskt ansvar

Vår verksamhet finansieras i huvudsak med service- och projektavtalsavgifterna som tas ut av kunderna. I verksamheten eftersträvas kostnadsmotsvarighet. Vi tar hänsyn till det ekonomiska ansvaret i alla våra upphandlingar.

I Valtori strävar vi efter att på olika sätt minska de negativa ekonomiska konsekvenserna av vår verksamhet. År 2023 låg fokus på förbättrad kostnadseffektivitet och utveckling av resekostnader. Vi fortsatte också att systematiskt automatisera hanteringen av inköpsfakturor och faktureringen.

Förbättring av kostnadseffektiviteten

Kostnadsmotsvarigheten i Valtoris verksamhet 2023 var utmärkta 99,9 procent. Omsättningen växte med 35 milj. € (8,1 %) jämfört med året innan. Även verksamhetens produktivitet och lönsamhet utvecklades i positiv riktning.

Valtoris produktivitetsindex mäter produktiviteten i det utförda arbetet i tjänster som i huvudsak produceras med egen arbetskraft. Arbetets produktivitet inom de standardiserade tjänsterna ökade med cirka 7 procent från 2021 till 2023. Produktiviteten förbättrades särskilt i Tori-verksamheten. De indirekta kostnadernas andel var 12,6 procent, något större jämfört med året innan, men förbättrades fortfarande i Tori-verksamheten. I Tuve-verksamheten försämrades siffran något på grund av de stora satsningarna på kompetensutveckling och introduktionen av ny personal (bl.a. Valtori Akademi).

Produktivitetskalkylen utvidgas 2024 till nya funktioner och tjänster och ingår också i resultatavtalet för 2024.

Produktivitetsindex i året 2021: 100; i året 2022: 93,9 och i året 2023: 93,2.

Bild: Produktivitetsindex 2021–2023 (%) (bildkälla: Valtori)

Prisutvecklingen för tjänsterna beskriver utvecklingen av Valtoris kostnadseffektivitet, eftersom prissättningsprincipen är tjänsternas kostnadsmotsvarighet, det vill säga lika stora intäkter och kostnader. 

Enhetspriserna för Valtoris standardtjänster sjönk i genomsnitt med -4,5 procent från 2019 till 2023. Med beaktande av inflationen 2022–2023 sjönk realpriserna betydligt mer.

Enhetspriserna för Valtoris standardtjänster sjönk i genomsnitt med -4,5 procent från 2019 till 2023.

Bild: Utvecklingen av enhetspriserna för tjänster 2019–2023 (%) (bildkälla: Valtori)

Utveckling av resekostnaderna

Resandet ökade betydligt under året i och med att coronapandemin avtog. Ökningen förklaras naturligtvis av behovet av att träffa kolleger, kunder, ICT-leverantörer och andra intressentgrupper ansikte mot ansikte efter en lång tid. 

Det ökade resandet syntes naturligtvis också som kostnader, och kostnadsramen för 2023 överskreds. Resebudgeten för 2024 har lagts på samma nivå som utfallet 2023 och de faktiska kostnaderna rapporteras på enhetsnivå. 

Resekostnaderna i året 2019: 1838; i året 2020: 675; i året 2021: 465; i året 2022: 1206 och i året 2023: 1705.

Bild: Resekostnaderna (€) delat med antalet årsverken (källa: Årsrapportering om ekonomin, bildkälla: Valtori)