Vi beaktar ansvarsfullhet vid upphandlingar

Våra ansvarsmål: Vid upphandlingar tar vi i beaktande leverantörers verksamhetssätt och ansvarsfullhet inom hållbar utveckling 

Ansvarskrav i Hansels konkurrensutsättningar

Huvudregeln är att vi gör upphandlingarna via den offentliga förvaltningens inköpscentrals, Hansels, ramavtal eller dynamiska upphandlingssystem. Då följer Hansel också upp att sanktionerna uppfylls.

Skyldigheten till gemensam upphandling gäller bland annat sedvanlig datateknisk utrustning som används i stor utsträckning och programvaran för dessa samt förvaltningens gemensamma datasystem. Hit hör till exempel datorer (arbetsstationer och bärbara), skärmar och annan datateknisk utrustning, delar och tillbehör till enheterna samt datakommunikationstjänster, samtalsanslutningar och samtalstjänster.

Under 2023 gjordes de flesta konkurrensutsättningarna med ett betydande värde utifrån Hansels ramavtal och dynamiska upphandlingssystem. I dem har Hansel redan beaktat miljöansvaret och/eller det sociala ansvaret vid valet av leverantörer till arrangemangen. 

Ansvarskrav i Valtoris egna konkurrensutsättningar

Valtoris egna konkurrensutsättningar är vanligtvis programvaruupphandlingar, krävande tjänsteupphandlingar och upphandlingar av datasystem. Även i dessa konkurrensutsättningar strävar vi efter att beakta olika ansvarsmål alltid när det är möjligt. 

Under 2023 beaktade vi miljömålen till exempel i konkurrensutsättningen av Mediebevakningstjänsten som Valtori själv använder. Anbudsgivaren fick extra kvalitetspoäng genom att påvisa att 1) anbudsgivarens datacentral använder förnybar energi, 2) anbudsgivarens datacentral utnyttjar spillvärme och 3) anbudsgivaren har ett offentligt miljö- eller ansvarsprogram. 

I upphandlingar är vårt mål effektiv och ändamålsenlig användning av de offentliga medlen. Vi tar hänsyn till det ekonomiska ansvaret i alla våra upphandlingar. Målet för konkurrensutsättningarna är att välja en produkt/tjänst av tillräckligt hög kvalitet för ändamålet som leverantören erbjuder till ett konkurrenskraftigt pris. 

En lyckad upphandling resulterar i den totalekonomiskt förmånligaste lösningen med beaktande av produktens/tjänstens hela livscykel för Valtori och våra kunder. Väsentliga faktorer för optimering av upphandlingar, förutom de egenskaper som krävs av produkten/tjänsten, är också avtalsperiodens längd och tryggandet av en tillräcklig konkurrenssituation.

I Valtoris upphandlingar och avtal beaktas de av EU påförda sanktionerna. 

Vi utökade behandlingen av ansvarskraven i marknadskartläggningarna och de tekniska dialogerna. 

I Valtori sammanställer vi just nu ansvarskriterier som lämpar sig för olika typer av upphandlingar. Många aktörer (bl.a. Motiva) producerar just nu nya ansvarskriterier till olika databanker. Valtori kartlägger deras lämplighet och användbarhet för sina egna upphandlingar.

Framstegsindikatorer

Procentuell andel av alla konkurrensutsättningar per år* som omfattar något ansvarskrav, till exempel miljöcertifikat eller offentligt miljöprogram. (*Inkl. upphandlingar i anslutning till TORI-tjänsterna som slutförts under året, vars värde överstiger 500 000 € och på vilka miljökrav kan tillämpas.)

Utfall 2023: 100 procent 
* I alla upphandlingar har också det ekonomiska ansvaret beaktats

Utfall 2022: 100 procent
* I alla upphandlingar har också det ekonomiska ansvaret beaktats

Procentuell andel av marknadskartläggningarna och de tekniska dialogerna per år, i vilka man har behandlat ansvarskraven.

Utfall 2023: 71 procent