Hoppa till innehåll

Valtoris första ansvarsrapport publiceras – bekanta dig med huvudpunkterna

Utgivningsdatum 11.5.2022 12.25 | Publicerad på svenska 30.5.2022 kl. 11.22
Pressmeddelande
#ansvarsfullhet.

”Ansvarsfullhet är ett viktigt värde för många organisationer och även en av Valtoris värderingar. Jag är nöjd att vi planenligt och systematiskt har kunnat inleda främjandet av hållbar utveckling”, konstaterar Valtoris verkställande direktör Tero Latvakangas.

Ansvarsfullhet grundar sig på våra lagstadgade uppgifter. I Finland är vi en stor producent och leverantör av ICT-tjänster. Anställda, kunder, samarbetspartners och samhället har förväntningar på hållbar utveckling. Till vårt ansvar hör att identifiera och hantera deras förväntningar. 

Det här är vår första ansvarsrapport. I den beskriver vi hur vi har uppnått målen för ansvarsfullhet under 2021 genom att binda dem till FN:s mål för hållbar utveckling. I fortsättningen utarbetar vi rapporten årligen.

Våra fem ansvarsmål är

 1. Vid upphandlingar tar vi i beaktande leverantörers verksamhetssätt och ansvarsfullhet inom hållbar utveckling 
 2. Vi minskar på indirekta kostnader genom att satsa på automatisering
 3. Vi tar hand om ICT-utrustning och -komponenter i enlighet med hållbar utveckling
 4. Vi gör det smidigare för kunden att sköta ärenden via digitala kanaler
 5. I vår egen verksamhet främjar vi effektivt utnyttjande av lokaler samt hållbar användning och återvinning av naturresurser

Något om mål, mätare och gärningar

Några gärningar och framtidsmål som förverkligas redan nu:

1) Vid upphandlingar tar vi i beaktande leverantörers verksamhetssätt och ansvarsfullhet inom hållbar utveckling

 • För oss är kraven på ansvarsfullhet som en naturlig del av konkurrensutsättningarna och
 • i  konkurrensutsättningar beaktar vi certifikat och utvärderingar som tar fasta på ekologisk produktion.

I upphandlingar som överskrider tröskelvärdet för offentliga upphandlingar tar vi i fortsättningen i beaktande bland annat antalet krav i anslutning till miljömålen per konkurrensutsättning av utrustning samt vid hur många procent av konkurrensutsättningarna av ICT-tjänster per år vi har gett tilläggspoäng för ett offentligt miljöprogram eller dylikt och uppföljningen av det.

Visste du att största delen av våra upphandlingar är ICT-upphandlingar. År 2021 uppgick våra upphandlingar till sammanlagt 323 miljoner euro och av dessa var 282 miljoner euro ICT-upphandlingar, det vill säga nästan 90 procent.

2) Vi minskar på indirekta kostnader genom att satsa på automatisering

 • Vi skapar nya digitala gränssnitt och 
 • förenklar processerna.

I fortsättningen följer vi bland annat upp ytterligare besparingar som vi uppnått med utvalda automatiseringar (2021 var utfallet 220 000 euro och målet för 2022 till och med en miljon euro) och andelen automatiska försäljningsfakturor som faktureras månatligen (2021 var utfallet 8 procent och 2022 är målet 60 procent).

Visste du att Varmennemaatti som togs i bruk 2021 följer med de offentliga certifikat vi levererar och skickar automatiskt ett meddelande om dem som håller på att gå ut. Varje månad föråldras i genomsnitt knappt hundra certifikat. Den här automatiseringen uppskattas spara tiotals arbetstimmar per månad.

3) Vi tar hand om ICT-utrustning och -komponenter i enlighet med hållbar utveckling

 • Vi tar i beaktande hållbar utveckling redan i upphandlingsskedet, 
 • vi stöder ibruktagande och användningen av enheterna samt 
 • ser till att de återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

I fortsättningen följer vi bland annat med att självständig användning av Valtti-arbetsstationen ökar allt mer.

Visste du att av maskiner som tagits ur bruk 2021 genom 3stepIT kom 97 procent att återanvändas på ett datasäkert sätt och resterande 3 procent gick till elektronikåtervinning. Över 1 000 000 kilogram koldioxidutsläpp undveks tack vare återanvändningen.

4) Vi gör det smidigare för kunden att sköta ärenden via digitala kanaler

 • Vi utvecklar den digitala kundupplevelsen samt
 • upprätthåller och utvecklar Valtoris digitala servicekanaler.

I fortsättningen följer vi med bland annat hur nöjda användarna är med enskilda servicehändelser (2021 var resultatet 9,4 mätt på en skala 1–10) samt tiden för att lösa supportförfrågningar (dagar).

Visste du att 2021 gjordes nästan 45 procent av supportförfrågningarna från användarna av TORI-tjänsterna via serviceportalen. Via digitala servicekanaler (TOP-serviceportalen och chatten) kom 14 procent flera supportförfrågningar än året innan, sammanlagt 67 procent av alla kontakter.

5) I vår egen verksamhet främjar vi att våra lokaler används effektivt samt hållbar användning och återvinning av naturresurser

 • Vi använder lokaler effektivt och ansvarsfullt,
 • tar i beaktande miljöaspekter vid resor och
 • sköter återvinningen och återanvändningen av förpackningsmaterial.

I fortsättningen följer vi upp bland annat hur effektivt kontorslokalerna utnyttjas (2021 var utfallet 10 m2/person och 2025 är målet ≤ 7,5 m2/person) samt hur stor andel av alla våra tjänstebilar som är hybrid- och elbilar (för 2026 är målet 20 procent).

Visste du att efter mätningen av nyttjandegrad och personalenkäten avstod vi från 1/3 av lokalerna vid verksamhetsstället i Fågelviksplatsen i Helsingfors. På så sätt frigjorde vi 1 000 m2 som nu kan användas av andra.

Mer information om ansvarsfullhet 

marknadschef Mariikka Kekäläinen, [email protected]

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen