Hoppa till innehåll

Valtoris år 2022: Under det färgrika året lyckades vi förbättra kundnöjdheten

Utgivningsdatum 9.3.2023 13.23 | Publicerad på svenska 23.3.2023 kl. 16.47
Pressmeddelande
Bildkälla: Valtori

Bokslutet för Valtoris nionde verksamhetsår har färdigställts. År 2022 utvidgades användningen av Valtoris tjänster ytterligare i och med digitaliseringen och nya kundrelationer.

Vår totala omsättning ökade, men tillväxttakten jämfört med tidigare år var klart måttligare. De totala kostnaderna som beskriver omfattningen av Valtoris verksamhet ökade med cirka 3,1 procent. De totala kostnaderna ökade långsammare än tidigare år.

Verksamhetens intäkter år 2014 var 82,6 M€, år 2015 var 166,1 M€, år 2016 var 248,1 M€, år 2017 var 303,1 M€, år 2018 var 322,7 M€, år 2019 var 354,7 M€, år 2020 var 399,1 M€, år 2021 var 406,1 M€ och år 2022 var 420,3.
Bild: Utveckling av Valtoris verksamhetens intäkter (bildkälla: Valtori)

År 2022 var det första året enligt vår nya strategi. Strategins huvudmål är: 

 • Nöjda kunder 
 • Ett betydelsefullt arbete 
 • Utmärkt funktionsförmåga 
 • Kostnadseffektiv verksamhet  

Enligt vår vision är vi en ICT-partner som bidrar till kundens framgång.

Att säkerställa verksamhetens kontinuitet hos kundorganisationerna var, och kommer även i fortsättningen att vara, den viktigaste tyngdpunkten i vår verksamhet. Bestående principer för vår verksamhet är dessutom att säkerhetskraven uppfylls och att tjänsternas överensstämmelse med kraven säkerställs.

Betydande flerårig tilläggsfinansiering för utveckling av den övergripande säkerheten

Förändringarna i verksamhetsmiljön 2022, såsom Rysslands anfallskrig i Ukraina, påverkade tyngdpunkterna i utvecklingen av den övergripande säkerheten. Som stöd för verksamheten anvisades Valtori en betydande flerårig tilläggsfinansiering.

Att coronapandemin mattades av möjliggjorde en kontrollerad avveckling av hanteringsåtgärderna. Hanteringen av de förändringar i verksamhetsmiljön som orsakades av Rysslands attack krävde dock en situationsledningsgrupps verksamhet enligt beredskapsplanen under hela verksamhetsperioden.

Ur dataskyddssynvinkel stödde vi tjänsternas överensstämmelse med kraven genom att genomföra bedömningar av tjänster som innehåller personuppgifter samt genom att delta till exempel i nationella projekt som främjar utnyttjandet av molntjänster.

Ett av våra viktigaste mål är att tjänsterna ska vara störningsfria. I de branschoberoende Tori-tjänsterna var situationen mycket bra och vi uppnådde de uppställda målen. För säkerhetsnätstjänsternas (Tuve) del var antalet omfattande störningar fortfarande för stort. 

Målet med organisationsförändringen är att förbättra kundfokus

På våren genomförde vi en omfattande organisations- och verksamhetsmodellreform för att säkerställa kundfokuset och vår förmåga att allt bättre producera tjänster som motsvarar kundernas behov. Genomförandesättet, konsekvensbedömningen och tidtabellen för organisationsförändringen lyckades inte helt optimalt och reformen krävde mycket arbetstid. Organisationsförändringen syntes sjunkande i slutet av våren även i personalupplevelsen. Under årets andra hälft återgick dock personalens nöjdhet huvudsakligen till normal nivå.

Arbetsnöjdhet år 2014 var 3,1; år 2015 var 3,2; år 2016 var 3,2; år 2017 var 3,6; år 2018 var 3,6; år 2019 var 3,55, år 2020 var 3,73, år 2021 var 3,68 och år 2022 var 3,69.
Bild: Utveckling av Valtoris Arbetsnöjdhet 2014–2022 (bildkälla: Valtori)

Vi lyckades förbättra kundnöjdheten

Att förbättra kundnöjdheten var vårt viktigaste strategiska mål och det lyckades vi utmärkt med. Mätningen under försommaren gav en bild av rätt riktning och den kundnöjdhetsenkät som genomfördes i slutet av året bekräftade att våra kunders nöjdhet är på en hög nivå och till och med överskred målen för 2022. Reformerna syns också i kundsamarbetet som vi systematiskt har förnyat och som kunderna har varit nöjda med. Det finns fortfarande utrymme för förbättring bland annat i fråga om projektens leveranssäkerhet och tjänsternas överensstämmelse med kraven.

Antalet anställda utvecklades långsammare än planerat på grund av den svåra rekryteringssituationen på arbetsmarknaden och personalens interna rörlighet. 

Antal anställda år 2014 var 467, år 2015 var 739, år 2016 var 1111, år 2017 var 1134, år 2018 var 1299, år 2019 var 1402, år 2020 var 1408, år 2021 var 1419 och år 2022 var 1395.
Bild: Utveckling av Valtoris antal anställda 2014–2022 (bildkälla: Valtori)

År 2022 stöddes strategin med målen och åtgärderna i Valtoris förändringsprogram 2020–2022. Programmet avslutades i början av 2023 och vi fokuserar på att analysera dess resultat och konsekvenser under innevarande år. 

Nyckeltal från 2022 

 • Användarnas nöjdhet med Valtoris tjänster: 4,0 (skala 1–5)
 • Beslutsfattarnas och kontaktpersonernas nöjdhet med Valtoris tjänster: 3,9 (skala 1–5)
 • Personalens arbetstillfredsställelse: 3,69 (skala 1–5)
 • Antal anställda: 1 392
 • Verksamhetens totala kostnader (miljoner euro): 419
 • Antal arbetsstationer: 99 500
 • Omfattande störningssituationer: 4,1 st./mån. (2021: 3,9 och 2020: 3,7 och 2019: 7,1)
 • Tid för att lösa supportbegäran: 1,3 dagar (2021: 1,8, 2020: 2,4 och 2019: 2,6)

Nyckeltal från 2022

 • Det första året med den nya strategin där kärnan bl.a. är en nöjd kund och kostnadseffektiv verksamhet.
 • Strategin stöddes med förändringsprogrammet.
 • En omfattande organisations- och verksamhetsmodellreform genomfördes.
 • Fortfarande en utmanande verksamhetsmiljö i och med Rysslands anfallskrig i Ukraina.
 • Förändringarna i verksamhetsmiljön kräver satsningar på att utveckla den övergripande säkerheten och Valtori fick en betydande flerårig tilläggsfinansiering för detta.
 • Marja Rantala valdes till ny verkställande direktör för Valtori.
 • Vi lyckades utmärkt med att förbättra kundnöjdheten.

Mer information: 

Antti Uusitalo, direktör för resultatenheten Ekonomi och effektivitet, [email protected] 

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen