Hoppa till innehåll

Valtoris bokslut för 2019 har publicerats

Utgivningsdatum 12.6.2020 12.46 | Publicerad på svenska 12.6.2020 kl. 12.55
Pressmeddelande

År 2019 var Valtoris sjätte verksamhetsår. Användningen av tjänsterna ökade fortfarande i och med digitaliseringen och därför fortsatte också Valtoris verksamhet att växa.

 

Valtoris främsta uppgift är att se till att de tjänster som erbjuds inom grundläggande informationsteknik möjliggör en smidig verksamhet på kundämbetsverken. Kärnområdet i strategin är en förstklassig kunderfarenhet och -förståelse.

Under året stärktes kapaciteten i anslutning till informationssäkerhet, dataskydd och beredskap samt inom TORI- och TUVE (säkerhetsnätet)-affärsverksamheterna. I e-posttjänsterna i Valtoris TORI-affärsverksamhet tog man i bruk tjänsten GovHAVARO för att observera och varna om säkerhetsöverträdelser samtidigt som praxis med lösenord skärptes. Valtori deltog i flera kapacitetsövningar, såsom i KYHA19-övningen.

Förenhetligandet av tjänsterna fortskred enligt planerna. Enhetliga tjänster möjliggör en planmässig utveckling av högt dataskydd, effektivt underhåll och tjänster. TUVE-tjänsterna är redan standardiserade. I fråga om Valtoris övriga tjänster fortskred förenhetligandet målmedvetet. Av servicefaktureringen hänför sig redan 74 % till enhetliga tjänster.

Under året slutfördes två omfattande projekt för förenhetligande av den grundläggande informationstekniken: projektet för förenhetligande av statsrådets grundläggande informationsteknik VNPUU och projektet OHTIEKE som omfattar hela justitieförvaltningen. Standardiserade tjänster underlättar betydligt till exempel vid planering och genomförande av fusioner av ämbetsverk och strukturförändringar.

Tack vare digitaliseringen fortsatte användningen av tjänsterna att öka. Nya system togs i bruk, videobilder användes mer än tidigare vilket ökade behovet av diskutrymme, av program gjordes mobilversioner, dataskyddet förbättrades och servicetiderna utvidgades från tjänstetid till 24/7. TUVE-affärsverksamheten får nya kunder inom TUVE-tjänsterna och antalet användare ökar.

Det förekom mer störningar än vanligt i tjänsterna särskilt i början av hösten både i TORI- och TUVE-affärsverksamheterna. Störningarna avspeglade sig delvis också i de tjänster som erbjöds medborgare och företag. I höstas påbörjades därför ett kvalitetsprogram som tar fasta på en förbättring av tillgängligheten och som täcker båda affärsområdena. Programmet fortsätter in på 2020.

Satsningar på personalens kompetens gjordes på många olika sätt. Programmet Valtori Akademi som riktar sig till nyutexaminerade eller personer som håller på att slutföra sina studier arrangerades för andra gången. Också den nuvarande personalen hade möjlighet att delta i studierna i programmet. Experter från Valtori deltog även i utbildningen Från expert till arkitekt.

Viktiga händelser och siffror från 2019:

 • I enlighet med den organisationsförändring som trädde i kraft 1.4.2019 styrs Valtoris funktioner genom affärsområdena (TORI och TUVE).
 • Finlands regering föreslog en lagändring med hjälp av vilken Valtoris styrmodell kunde göras tydligare genom att slopa Valtoris styrelse. Lagändringen trädde i kraft 15.3.2020.
 • I Valtori grundades en automatiseringsenhet och påbörjades tillsammans med Palkeet ett gemensamt projekt med artificiell intelligens som blir färdigt 2020.
 • I Valtori grundades en Resultatenhet för kommunikation och anställdes en kommunikationschef.
 • Valtori deltog i kapacitetsövningarna KYHA19 och TAISTO19.
 • Finland inledde sin tredje period som EU-ordförande i juli. Valtoris roll var att säkerställa att datatekniken och datakommunikationen fungerade smidigt och utan störningar under hela ordförandeskapet.
 • Ett kvalitetsprogram som fokuserar på en förbättring av tillgängligheten till tjänster och som täcker båda affärsområdena påbörjades. Programmet fortsätter in på 2020.
 • Av servicefaktureringen hänförde sig 74 % till enhetliga tjänster.
 • Antalet besökare hos den standardiserade arbetsstationstjänsten Valtti översteg 20 000.
 • Medelvärdet för förfrågningar utgående från enskilda begäran av tjänster var 9,2 på en skala av 1–10. Under året gavs respons nästan 75 000 gånger.
 • Av de praktikanter som deltog i programmet Valtori Akademi som arrangerades för andra gången fick 19 ordinarie tjänst.
 • Från utbildningen Från expert till arkitekt utexaminerades de 12 första deltagarna.
 • Totalnöjdheten (VMBaro) i enkäten om personalnöjdhet var 3,55.
 • Antalet anställda i slutet av året var 1 402.

Bekanta dig med verksamhetsberättelsen och bokslutet (pdf)

Ytterligare information

verkställande direktör Pasi Lehmus

tfn 0295 50 5522, [email protected]

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen