Hoppa till innehåll

Finansministeriet: Statsrådet fattade beslut om principerna för Valtoris verksamhet vid överbelastningssituationer

Utgivningsdatum 9.4.2020 11.33 | Publicerad på svenska 9.4.2020 kl. 15.20
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade 8.4.2020 om principerna för beredskap inför eventuell överbelastning av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris resurser under coronavirusepidemin.

Principerna gäller de principer som ska iakttas vid prioritets-, skyndsamhets- och annan viktighetsklassificering av produktionen och användningen av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster under tiden 8.4 –15.5.2020. Beslutet har meddelats med befogenheter enligt lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster utan tilläggsbefogenheter under undantagsförhållanden.

Syftet med de fastställda principerna är att säkerställa att de mest kritiska gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster för staten som statliga ämbetsverk och inrättningar behöver har identifierats och att de upprätthålls också i situationer då Valtori överbelastas. Principerna har fastställts på basis av de informations- och kommunikationstekniska tjänsternas betydelse för utförandet av de uppgifter som de statliga ämbetsverken ansvarar för under coronaepidemin. Ordnandet av till exempel webbkonferenser har blivit en viktig kommunikationsteknisk tjänst på grund av mobilitets- och sammankomstbegränsningarna. Valtori ska dessutom kunna säkerställa att bland annat distansförbindelserna till ämbetsverkens informationssystem fungerar.

Överbelastningssituationer kan också uppstå i och med att epidemin eventuellt utvidgas eller på grund av ytterligare begränsningsåtgärder. Som hotbedömning har man använt uppskattningar där mer än 20 procent av Valtoris egen personal eller de externa parternas personal är sjuk samtidigt  eller en situation där behovet av vissa informations- och kommunikationstekniska tjänster ökar eller tillgången till dem försämras avsevärt på grund av epidemin.

Utgångspunkten för Valtoris grundläggande verksamhet är att den stöder statliga ämbetsverks verksamhet med hjälp av gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster i enlighet med serviceavtal. Med tanke på överbelastningssituationer måste Valtori också veta vilka statliga funktioner som bör prioriteras. Genom statsrådets beslut ges Valtori ett underlag att planera sin egen verksamhet så att det vet vilka statliga funktioner som i första hand och skyndsamt ska säkerställas under överbelastningssituationer. Den prioriteringsordning som getts Valtori baserar sig på betydelsen av statens funktioner för medborgarnas omedelbara säkerhet och i andra hand på betydelsen av statens funktioner för samhällets funktion och medborgarnas välfärd samt tillgodoseendet av andra rättigheter under coronaepidemin.

Valtori har ansvaret för att ordna grundläggande informationstekniktjänster för statliga ämbetsverk och inrättningar, såsom datorer, e-posttjänster och webbkonferenstjänster, och ser för sin del till att datasystemen kan användas både på arbetsplatsen och hemma. Valtori producerar själv tjänster och förmedlar bl.a. informations- och kommunikationstekniska tjänster som företag inom informations- och kommunikationsteknikbranschen tillhandahåller.

Valtori har en indirekt roll med tanke på hur myndigheterna lyckas med att utföra sina uppgifter och funktioner. Verket möjliggör med hjälp av de grundläggande informationstekniska tjänsterna och de informationssystem som ämbetsverken använder myndigheters verksamhet, till exempel mottagning av nödsamtal och vidareförmedling av uppgifter till exempelvis räddningsmyndigheterna eller polisen. Grundläggande informationstekniktjänster som Valtori ansvarar för behövs också för behandlingen och utbetalningen av de förmåner som statliga ämbetsverk ansvarar för så att handläggare ska kunna använda behandlings- och betalningsinformationssystem.

Valtoris förmåga att producera och förmedla informations- och kommunikationstekniska tjänster till statliga ämbetsverk och inrättningar är för närvarande god. Den snabba tredubblingen av användningen av distansanslutningstjänster orsakade en tillfällig överbelastning som dock åtgärdades snabbt. Valtori har också systematiskt gått igenom beredskapen hos samarbetsparterna.

Regeringspropositionen publiceras på Beslutssidan.

Ytterligare information:

Timo Nuutinen, informationsförvaltningsråd, finansministeriet, tfn 0295 53 0342, timo.nuutinen(at)vm.fi
Pasi Lehmus, verkställande direktör, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, tfn 0295 50 5522, pasi.lehmus(at)valtori.fi

Nyheter Paikkariippumaton työ

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen