Hoppa till innehåll

Valtoris år 2023: Användningen av Valtoris tjänster utvidgades ytterligare

Utgivningsdatum 5.3.2024 13.51 | Publicerad på svenska 21.3.2024 kl. 14.18
Pressmeddelande
Bildkälla: Valtori

Valtoris bokslut för verksamhetsåret 2023 har färdigställts. År 2023 utvidgades användningen av Valtoris tjänster och Valtoris totala omsättning ökade ytterligare. Ökningen skedde särskilt inom Tuve-verksamheten, även om de kontinuerliga tjänsterna ökade kraftigt både i Tori- och Tuve-verksamhetsområdena.

De totala kostnaderna som beskriver omfattningen av Valtoris verksamhet ökade snabbare än året innan, dvs med cirka 8,2 procent.

De strategiska insatsområdena som styr Valtoris verksamhet 2023 var:

 • Nöjda kunder
 • Utmärkt funktionsförmåga
 • Ett betydelsefullt arbete
 • Kostnadseffektiv verksamhet

Satsningar på servicestrategin och utvecklingen av interna verksamhetsmodeller

Under 2023 satsade Valtori på servicestrategiarbetet. Kundkretsen involverades i stor utsträckning i bearbetningen av servicestrategin. Verkställandet av servicestrategin är ett centralt mål för 2024. Vårt mål är en kontinuerlig strategiprocess som säkerställer en effektiv hantering enligt serviceportfolions mål, klienthandledning och utveckling av tjänsteutbudet enligt de strategiska målen.

Valo-programmet för utveckling av Valtoris interna verksamhetsmodeller inleddes sommaren 2023 och fortsätter ända till slutet av 2024. Programmet omfattar utvecklingsåtgärder i anslutning till Valtoris ledningssystem, administrativa förfaranden, rekrytering, samarbete, ekonomi och fakturering, hantering av leverantörer samt informationshantering. Programmet framskred som planerat år 2023. 

I slutet av 2023 förberedde sig Valtori också på att stödja statsförvaltningens produktivitetsprogram i enlighet med regeringsprogrammet och kartlade möjligheterna att effektivera statens ICT- och digitaliseringstjänster bland annat genom att avveckla överlappningar, minska antalet kundspecifika lösningar på ett kontrollerat sätt, automatisera, utnyttja nya teknologier och partner. 

Utveckling av den övergripande säkerheten är en av de viktigaste principerna för Valtoris verksamhet

Uppfyllandet av säkerhetskraven och säkerställandet av verksamhetens kontinuitet är bestående principer för Valtoris verksamhet såväl vid störningar under normala förhållanden som under undantagsförhållanden. År 2023 påverkade förändringarna i verksamhetsmiljöns säkerhetssituation särskilt på grund av Rysslands anfallskrig i Ukraina tyngdpunkterna i utvecklingen av Valtoris övergripande säkerhet. Verksamheten har påverkats särskilt av Finlands NATO-medlemskap, tryggandet av tillräcklig energi- och elförsörjning samt den skärpta cyberhotsituationen. 

Dataskyddsverksamheten stödde tjänsternas överensstämmelse med kraven genom att genomföra bedömningar av tjänster som innehåller personuppgifter samt genom att delta till exempel i nationella projekt som främjar utnyttjandet av molntjänster.

Uppföljningsbedömningen av ISO27001-certifikatet för systemet för hantering av informationssäkerheten genomfördes i november 2023. 

Att tjänsterna fungerar störningsfritt är ett av Valtoris viktigaste mål. Antalet omfattande störningar ökade något 2023, men samtidigt uppnådde man en god nivå på lösningarna för störningarna och underskred målet. Man har satsat på störningshantering och tillhörande störningsinformation och arbetet fortsätter. Ett centralt utvecklingsobjekt är att utveckla mätningen av effekterna av omfattande störningar. 

Kund- och personalnöjdheten på en god nivå

Kundorienteringen har förverkligats vid Valtori i enlighet med målen och resultaten av kundnöjdhetsmätningarna är på en god nivå för såväl beslutsfattarna och ICT-kontaktpersonerna som slutanvändarna. Valtoris modeller för klientsamarbete har vidareutvecklats och Kundupplevelse-enheten har satsat särskilt på att säkerställa serviceutvecklingen enligt klienternas behov. Valtori har också satsat på att utveckla servicehandledningen och serviceutbudet. 

Personalnöjdheten förbättrades vid Valtori år 2023. Antalet anställda ökade trots den svåra rekryteringssituationen på arbetsmarknaden. Antalet anställda i slutet av året var 1579. 
Bild: Utvecklingen av Valtoris personalnöjdhet 2014–2023 (bildkälla: Valtori)

Personalnöjdheten förbättrades något vid Valtori år 2023. År 2023 var personalnöjdheten mätt på skalan 1– 5 (5 = bäst) 3,82 (3,69 år 2022). 
Bild: Utvecklingen av Valtoris personalnöjdhet 2014–2023 (bildkälla: Valtori)
Antal anställda i året 2014 var 467, i året 2015 var 739, i året 2016 var 1111, i året 2017 var 1134, i året 2018 var 1299, i året 2019 var 1402, i året 2020 var 1408, i året 2021 var 1419 och i året 2022 var 1395, i året 2023 var 1579.
Bild: Valtoris personalutveckling 2014–2023 (bildkälla: Valtori)
 

Vid Valtori är ansvarsfullhet en del av strategin och gemensamma värderingar. Vi publicerade en årlig ansvarsrapport våren 2023. Vi strävar efter att beakta främjandet av hållbar utveckling i beslutsfattandet, utvecklingen och produktionen av tjänster, ekonomin samt personalledningen, dvs. i valen i vardagen.

Nyckeltal från 2023

 • Användarnas nöjdhet med Valtoris tjänster: 4,2 (skala 1–5)
 • Beslutsfattarnas och kontaktpersonernas nöjdhet med Valtoris tjänster: 3,8 (skala 1–5)
 • Personalens arbetstillfredsställelse: 3,82 (skala 1–5)
 • Antal anställda: 1579
 • Verksamhetens totala kostnader (miljoner euro): 460
 • Antal arbetsstationer: 101 500
 • Omfattande störningssituationer: 3,0 st./mån. (2022: 4,1, 2021: 3,9, 2020: 3,7 och 2019: 7,1)
 • Prisindex (jämförelseår 2019 = 100): 95

Viktiga händelser år 2023

 • Användningen av Valtoris tjänster utvidgades och Valtoris totala omsättning ökade ytterligare. Ökningen skedde särskilt inom Tuve-verksamheten.
 • De strategiska huvudmålen som styr Valtoris verksamhet var: nöjda kunder, utmärkt funktionsförmåga, betydelsefullt arbete och kostnadseffektiv verksamhet.
 • Under året satsade Valtori på servicestrategiarbetet. Kundkretsen involverades i stor utsträckning i bearbetningen av servicestrategin. 
 • Valo-programmet för utveckling av Valtoris interna verksamhetsmodeller inleddes sommaren 2023.
 • Den fortsatt utmanande verksamhetsmiljön i och med Rysslands anfallskrig i Ukraina påverkade tyngdpunkterna i utvecklingen av Valtoris övergripande säkerhet.
 • Att tjänsterna fungerar störningsfritt är ett av Valtoris viktigaste mål. Antalet omfattande störningar ökade något under året, men samtidigt uppnådde man en god nivå på lösningarna för störningarna.
 • Kundorienteringen förverkligades i enlighet med målen och resultaten av kundnöjdhetsmätningarna är på en god nivå för såväl beslutsfattarna och ICT-kontaktpersonerna som serviceanvändarna. 
 • Marja Rantala inledde sitt arbete som verkställande direktör.

Bekanta dig med Valtoris bokslut 2023 (pdf, på finska)

Mer information: 

Hanna Kuikka, ekonomidirektör, [email protected]
Marja Rantala, verkställande direktör, [email protected]
 

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen