Hoppa till innehåll

Lagpropositionen ålägger organisationer inom den offentliga förvaltningen att övergå till att använda den nya Suomi.fi-autentiseringen senast före utgången av 2017

Valtori
Utgivningsdatum 9.5.2016 9.00
Nyhet

Regeringens proposition med förslag till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster behandlas som bäst av riksdagen. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2016.

I lagförslaget föreslås att produktionen av stödtjänster för e-tjänster koncentreras till Befolkningsregistercentralen (BRC) och att organisationer inom den offentliga förvaltningen åläggs att börja använda den av BRC producerade Suomi.fi-autentiseringen.

När lagen träder i kraft ska organisationer som använder Medborgarens elektroniska identifierings- och betalningstjänst Vetuma övergå till att använda Suomi.fi-autentiseringen senast den 31 december 2017.

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori erbjuder organisationer inom den offentliga förvaltningen möjligheten att använda Vetuma-tjänsten fram till utgången av 2017, varefter finansministeriets centraliserade finansiering av tjänsten upphör.

För organisationer inom den offentliga förvaltningen är det avgiftsfritt att använda Suomi.fi-autentiseringen. Bankavtal i anslutning till Suomi.fi-autentiseringen görs upp och betalas centraliserat ur Befolkningsregistercentralen.

I Suomi.fi-autentiseringen ingår inte betalningsegenskap, utan i lagförslaget åläggs Statskontoret att i fortsättningen erbjuda betalningstjänst till organisationer inom den offentliga förvaltningen. För närmare information om betalningstjänsten, kontakta projektchef Jukka Sorvali på Statskontoret, jukka.sorvali[at]valtiokonttori.fi.

Användning av Suomi.fi-autentisering för Vetuma-kunder

I lagpropositionen redogörs för vilka organisationer som i och med lagen har skyldighet eller behörighet att utnyttja Suomi.fi-autentiseringen. Finansministeriet, BRC och Valtori kommer att kontakta organisationer som eventuellt avgränsas utanför Suomi.fi-autentiseringen efter det att lagen trätt i kraft.

Observera detta när ni övergår till Suomi.fi-autentisering

Varje organisation som använder Vetuma-tjänsten svarar själv för övergången till Suomi.fi-autentiseringen.  Det nationella tjänstearkitekturprogrammet (KaPA) ger råd i frågor gällande teknik och förvaltning i anslutning till övergången. Vid behov får ni mer information på webbplatsen http://www.esuomi.fi.

Meddela ert önskemål i fråga om tidtabellen för övergången till BRC

Om ni inte ännu har anmält ert önskemål i fråga om tidtabellen för övergången av era ärendehanteringstjänster som använder Vetuma till BRC, ber vi er göra det senast den 31 maj 2016 antingen per e-post kapa-asiakaspalvelu[at]vrk.fi eller med blanketten liity.suomi.fi.

BRC gör upp en tidtabell för ibruktagandet för åren 2016–2017 och försöker att i tidtabellen beakta organisationernas önskemål om och planer på lämpliga tidpunkter för övergången.

Det tekniska gränssnittet är SAML2

Suomi.fi-autentiseringen utnyttjar gränssnittet SAML2. Organisationerna genomför de förändringar i ärendehanteringstjänsterna som behövs för Suomi.fi-autentiseringsmiljön.  

BDS-tillstånd som rör utlämnande av uppgifter för Suomi.fi-autentisering

Suomi.fi-autentiseringen förutsätter BDS-tillstånd som rör utlämnande av uppgifter i varje ärendehanteringstjänst. Ärendehanteringstjänsten kan övergå till att använda den nya autentiseringstjänsten först när ansökan om tillstånd som rör utlämnande av uppgifter gällande ärendehanteringstjänsten har godkänts. Det lönar sig att ansöka om tillståndet genast, så att det är klart när er organisation börjar verkställa tjänster för Suomi.fi-autentiseringen. Det tar cirka en månad att behandla ansökningarna. Tillstånd som rör utlämnande av uppgifter och som tidigare skaffats för Vetuma-tjänsten kan inte användas i den nya tjänsten.

Blanketter för ansökan om tillstånd som rör utlämnande av uppgifter för Suomi.fi-autentisering finns på esuomi.fi: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/tietoluvan-hakeminen/.

Uppsägning av nuvarande tjänste- och bankavtal med Vetuma

Övergången till Suomi.fi-autentiseringen förutsätter inte att tjänsteavtalet med Vetuma sägs upp, utan Valtori sköter uppsägningen centraliserat så, att tjänsteavtalet upphör vid utgången av 2017

Däremot ska varje organisation själv säga upp sådana bankavtal i anslutning till elektronisk autentisering som ingåtts med banker. Bankavtalen får emellertid inte sägas upp förrän alla ärendehanteringstjänster i organisationen har flyttats bort från Vetuma.

Stöd för att börja använda Suomi.fi-autentisering

Finansministeriet bereder ett stöd för ibruktagandet av Suomi.fi-autentiseringen, med hjälp av vilket organisationerna kan finansiera eventuellt arbete som behövs för ändring av ärendehanteringstjänsterna. Stödet är avsett för nuvarande Vetuma-kunder.

Finansministeriet informerar om finansieringen på sin webbsida www.vm.fi/palveluarkkitehtuuri våren 2016.

Anslutning till Suomi.fi-autentisering

Information om Suomi.fi-autentiseringen och anvisningar om hur man ansluter sig har publicerats på adressen https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/.

Mer information

Befolkningsregistercentralen (BRC)
kapa-asiakaspalvelu[at]vrk.fi

Kunder i kommunerna kan alternativt även kontakta Kommun KaPA-byrån:
Kundansvarig Jaana Nevalainen, tfn 050 345 2877, jaana.nevalainen[at]kuntaliitto.fi

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori
vetuma[at]valtori.fi

förvaltningsministeriet
Utvecklingschef Kimmo Mäkinen, tfn 050 461 8202, kimmo.makinen[at]vm.fi

Tekniska frågor:
 KaPA-kundtjänst: kapa-asiakaspalvelu[at]vrk.fi

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen