Skip to Content

Valtoris bokslut för 2018 har publicerats

Utgivningsdatum 13.3.2019 10.27 | Publicerad på svenska 21.1.2020 kl. 16.17
Pressmeddelande

År 2018 var Valtoris femte verksamhetsår. Förenhetligandet av de kundspecifika lösningar som överförts till Valtori fortskred enligt planerna, men för att nå målbilden krävs ytterligare flera års målmedveten utveckling. Enhetliga tjänster möjliggör en planmässig utveckling av hög informationssäkerhet, effektivt underhåll och tjänster.

En uppdatering av strategin påbörjades i höstas. Som fasta principer för verksamheten fastställdes uppfyllande av säkerhetskraven, kostnadseffektivitet i statsförvaltningens IKT-tjänster och enhetlighet över organisationsgränserna. Kärnområdet i strategin är en förstklassig kunderfarenhet och -förståelse.

Valtoris viktigaste uppgift är att säkerställa kontinuiteten i kundernas verksamhet. År 2018 satsade man särskilt på kvalitet och störningsfrihet, eftersom det under våren förekom ovanligt mycket störningar i tjänsten. Under hösten fick man emellertid situationen under kontroll. I anslutning till detta vidtogs flera åtgärder, till exempel effektiverades ändringskontrollen och sänktes tröskeln för att reda ut omfattande störningssituationer. De servicenivåer som genomfördes översteg kvalitetsmålen för de centrala, permanenta IKT-tjänster som i regel används inom den offentliga förvaltningen.

Tack vare digitaliseringen fortsatte användningen av tjänsterna att öka och kundfaktureringen ökade jämfört med året innan. Enhetskostnaderna för tjänsterna minskade i och med bland annat konkurrensutsättning av anläggningar och taltjänster.

Det viktigaste kundprojektet under året var förenhetligandet av statsrådets grundläggande informationsteknik (VNPUU). Som ett resultat av detta tog ministerierna i bruk enhetliga branschoberoende tjänster för grundläggande informationsteknik.

Man började samla in respons av användarna för att få reda på hur man hade lyckats i fråga om tjänsten och snabbheten. Det kom närmare 30 000 svar, och betyget var i medeltal 9,2 på en skala på 1–10. Siffran överstiger medeltalet i andra motsvarande organisationer.

Personalnöjdheten ökade ytterligare. Enligt en VMBaro-enkät som gjordes i höstas var totalnöjdheten 3,6, vilket överstiger medeltalet inom statsförvaltningen. Man satsade på att få personalen att delta i verksamheten i förändringsgruppen Valtori 2018, i syfte att påskynda uppnåendet av Valtoris gemensamma mål och få experters synpunkter på förändringarna. Satsningar på personalens kompetens gjordes med programmet Valtori Akademi och utbildningen Från expert till arkitekt.

Viktiga händelser och siffror från 2018:

  • För användarna öppnades möjligheten att chatta i Tjänsteportalen, man började ge stöd också på svenska och servicetiderna utvidgades efter behov.
  • Användarna gav respons i form av nästan 30 000 svar på frågan om de tyckt att tjänsten varit lyckad och snabb. Medelvärdet på betyget på en nivå på 1–10 var 9,2.
  • Man lyckades få in alla kundmiljöer i ett verksamhetsstyrningssystem.
  • Valtori hade en betydande roll gällande de tekniska arrangemangen vid toppmötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin i Helsingfors i juli.
  • Det första ibruktagandet av myndigheternas nödcentralsdatasystem för gemensamt bruk och med ett riksomfattande nätverk gjordes i nödcentralen i Uleåborg i slutet av november.
  • Man började undersöka de möjligheter som artificiell intelligens medför.
  • Av servicefaktureringen hänförde sig 56 % till etablerade tjänster. Dessa berör 39 kundämbetsverk.
  • Totalnöjdheten (VMBaro) i enkäten om personalnöjdhet var 3,60. Personalnöjdheten förbättrades jämfört med året innan.
  • Antalet anställda i slutet av året var 1 299.

Ytterligare information

verkställande direktör Pasi Lehmus

tfn. 0295 50 5522, fö[email protected]

More information on Valtori

Take a closer look at our operations.

Subscribe to publications

Subscribe to Valtori’s news and blogs via your email.

Back to top