Viestintäteknisten palveluiden kehittäminen

Projektissa luodaan kokonaiskuva viestintäteknisten ja muiden palveluiden kokonaisuudesta ja tavoitteista vuonna 2020.

Viestintäteknisten palveluiden kehittäminen

Valtorissa kehitetään viestintäteknisiä palveluita jatkuvana kehitystyönä ja lisäksi viestintäteknisten palveluiden tarpeita tarkastellaan pitkällä tähtäimellä muutaman vuoden päähän.

Hankkeen ajankohta

2016-2020

Lähtökohdat

Teknologiakehityksen ja toimintaympäristön jatkuva muutos asettaa vaatimuksia palvelukehitykselle niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Käyttäjätarpeet muuttuvat ja viestintäteknisten palveluiden käyttö muuttuu jatkuvasti. Työtä tehdään yhä enemmän muualla kuin aiemmin totutussa yhdessä fyysisessä toimistoympäristössä. Palveluiden ja työvälineiden tulee kyetä vastaamaan näihin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Tavoitteet ja hyödyt

Kehitystyön tavoitteena on luoda kokonaiskuva viestintäteknisten ja Valtorin muiden palveluiden muodostamasta kokonaisuudesta sekä muodostaa yhteinen näkemys palvelutarjooman tavoitetilasta vuonna 2020. Tältä pohjalta luodaan kehittämissuunnitelma tavoitetilan saavuttamiseksi ja viestitään kokonaisuudesta myös eri sidosryhmille.

Vastaamalla tulevaisuuden muuttuviin ja erilaisiin käyttäjätarpeisiin viestintäteknisillä palveluilla, varmistetaan toiminnan tehokkuutta ja laatua. Hyödynsaajina ovat niin Valtori kuin kaikki Valtorin viestintäteknisiä palveluita käyttävät virastotkin.

Erillisissä palvelukohtaisissa kehitysprojekteissa on tavoitteena parantaa palveluiden aika-, paikka- ja päätelaiteriippumattomuutta.

Toimintasuunnitelma

Valtorissa on käynnissä Viestintäratkaisut 2020 -projekti pitkän aikavälin tarkastelua varten. Muuta palvelukehitystyötä tehdään useissa eri projekteissa, esimerkiksi Uudet viestintätekniset palvelut -projektissa, jonka tavoitteena on tuottaa uudet ajantasaiset viestintätekniset palvelut nykyisten VYVI-palveluiden tilalle.

Tilannekuvaus

Viestintäratkaisuiden pidemmän aikavälin tarkastelussa on edetty nykytilan kuvantamiseen. Nyt ollaan kartoittamassa sidosryhmä- ja tutkimuslaitosyhteistyön kautta, mitä tulevaisuuden viestintäteknisten ratkaisuiden tulisi pitää sisällään. Myös asiakasrajapinnan näkemyksiä ja vaatimuksia aiheesta on kerätty ja tätä työtä jatketaan muissa meneillään olevissa projekteissa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Hannele Rajamäki | etunimi.sukunimi@valtori.fi

Valikko