28.5.2021: Suunnittelukilpailu tällä sivulla esitetyssä muodossa ja laajuudessa on keskeytetty

Uusi hackathon-pienhankinta on tarkoitus julkaista mahdollisimman nopeasti. Lue aiheesta lisää 28.5.2021 julkaistusta ”Monipaikkaisen työn suunnittelukilpailu korvataan ketterällä hackathon-pienhankinnalla” -tiedotteesta. 

2.6.2021: Ilmoittautuminen on nyt auki! Hackathon 2021: Monipaikkainen työ

Ilmoittautuminen kesäkuun Hackathoniin päättyy 7.6. klo 12.00. #uusinormaalityö. Lue aiheesta lisää Monipaikkaisen työn Hackathon -sivulta.


Työn tekeminen ja maailma muuttuvat nyt nopeasti. Valtori käynnistää täysin uudenlaisen hankinnan, joka toteutetaan ensimmäistä kertaa suunnittelukilpailuna. Tavoitteena on hankkia tulevaisuuden innovatiivisia ja joustavia ICT-ratkaisuja monipaikkaisen työn tekemiseen.

Suunnittelukilpailu: Tulevaisuuden monipaikkainen työ 7.5. - lokakuu 2021. GTK. #uusinormaalityö Valtori.

Kilpailussa muodostetaan valtionhallinnolle monipaikkaisen työnteon palvelukonsepteja käyttäjätarinoiden pohjalta sekä toimintamalli, jonka kautta kehityksen kärjessä pysytään mukana jatkossakin. Mallissa Valtori toimii valtionhallinnon yhteisten palveluiden järjestäjänä.

Kilpailuun voi ilmoittautua 31.5. saakka 

Ilmoittautuneista osallistujista valitaan lupaavimmat kuusi toimijaa. Ensimmäisessä vaiheessa kesäkuussa on hackathon eli suunnittelutapahtuma, jossa alustavia esittelyitä työstetään eteenpäin. Toisessa vaiheessa tarkempaa suunnittelutyötä jatkavat hackathonissa parhaiten menestyneet.

Tarkemmat tiedot kilpailusta ja ohjeet löytyvät eurooppalaisten julkisten hankintojen TED-tietokannasta. Kilpailun liitteisiin voit tutustua tämän sivun oikeallasivupalstalla. Kysymyksiä kilpailuun liittyen voi lähettää osoitteeseen [email protected].

Lisätietoa kilpailusta

ohjelmapäällikkö Tiina Mäntylä-Vuorenoja, [email protected]

Kysymykset ja vastaukset

1. Kysymys: Onko suunnittelukilpailun tarkoituksena suunnitella monipaikkaisen työn kokonaispalvelu (kokonaisarkkitehtuuri (tiedonhallintamalli), modulaarinen palvelu, prosessit ja palvelumalli) mahdolliseen palkintohintaan, missä myös IPRt siirtyvät tilaajalle?  

Vastaus: Hackathon toimeksiantosopimuksen kohta ”Oikeudet tuotoksiin” menee seuraavasti: Toimittaja omistaa tulokset, jotka eivät ole Tilaajan liikesalaisuuksia. Toimittaja luovuttaa vaiheen 1 alustavan ehdotuksen sekä vaiheen 2 suunnittelukilpailun lopullisen ehdotuksen rajoittamattoman käyttö-, muokkaus ja jatkokehitysoikeudet Tilaajalle sen omassa palvelukeskustoiminnassaan sekä Tilaajan asiakkaiden toiminnassa. Sopijapuolten taustamateriaalien tekijänoikeudet kuuluvat ao. sopijapuolelle. Toimittaja voi käyttää hackathoniin osallistumisesta syntynyttä osaamistaan muussa toiminnassaan. 
 
2. Kysymys: Suunnittelukilpailun Liitteessä 11 on vaadittu seuraavaa kohdassa Toimituksen kiinteä hinta: toimittaja toteuttaa kaikki ko. vaiheeseen liittyvät velvoitteensa tämän sopimuksen, sovitun aikataulun sekä osallistumiskutsussa ja sen liitteissä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. (Laskutusperuste). Liitteessä 8 on ohjeistettu käyttämään JHS 179 KA mukaisia malleja, mutta tietääksemme nykymuotoinen JHS-järjestelmä lakkautettiin 2020 sen säädösperustan päättyessä tiedonhallintalain voimaantulon myötä. Mistä syystä suunnittelukilpailu kilpailutetaan vanhentuneilla vaatimuksilla, ja siten vanhoilla menetelmillä, jotka eivät täytä sellaisenaan enää nykypäivän säädösperustaa https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/jhs-suositukset ? 

Vastaus: Liitettä 11 käytetään hankinnassa. Vaikka JHS-järjestelmä onkin lakkautettu 2020, niitä voidaan edelleenkin hyödyntää. JHS-mallin tarkoitus on kuvata kokonaisarkkitehtuuri siten, että se on helppo ymmärtää ja kaikki esittävät suunnitteluvaiheessa ehdotuksensa tähän malliin perustuen. 

3. Kysymys: ”Tiimin jäsenten CV:t, joiden pohjalta osaaminen ja vähimmäisvaatimusten toteutuminen voidaan vahvistaa”: nimetäänkö osallistumishakemusvaiheessa jäsenet kolmeen (palvelumuotoilu, palvelunhallinta, tekninen arkkitehti) mainittuun rooliin vai nimetäänkö tässä vaiheessa työryhmä vapaammin? 

Vastaus: Ehdokas nimeää kuhunkin kolmeen rooliin vastuuhenkilön.

4. Kysymys: Onko referenssitiedot tarkoitus eritellä jo osallistumishakemusvaiheessa? Jos on, päivittäkää ’Suunnittelukilpailu’-dokumentin kohdan 4.3 listaus osallistumishakemuksen sisällöstä. 

Vastaus: Osallistumishakemuksen kappaleen 4 mukaisesti Valtori valitsee suunnittelukilpailun osallistujat osallistumishakemuksen lähettäneiden joukosta. Vähimmäisvaatimukset täyttävät hakijat saavat ennakkotehtäväksi osallistua hackathoniin. Kohdassa 4.2. listataan vähimmäisvaatimukset.  Vastuuhenkilöiden referenssit tulee ilmoittaa CV-muodossa. 
Liitteessä 1, Sitoumus, lukee seuraavaa: Täytetty referenssitaulukko on liitteenä ja kutsussa listatut vähimmäisvaatimukset täyttyy.
Teemme seuraavan tarkennuksen: Kohdan 4.3. listaan kuuluvat myös kohdassa 4.2 listatut yritysreferenssit. 

5. Kysymys: Osanottajat esittelevät yhteenvedot ehdotuksistaan julkisessa webinaarissa. Miten hankintayksikkö varmistaa, että toimittajakandidaatit voivat ehdottaa kaikkein innovatiivisimpia ehdotuksiaan, jos on vaarana, että toimittajien ratkaisukehityksen ja -investointien keskeisin ydin kuvaillaan julkisesti? 

Vastaus: Hackathon vaiheessa kirjallinen osuus voi pitää sisällään liikesalaisuuksia. Vain pitchaus esitys on julkinen. Tarjoajan tulee itse huolehtia siitä, ettei julkiseen esitykseen tule liikesalisuuksia. Tarjoaja voi esityksessään viita kirjallisen materiaalin kohtiin.

6. Kysymys: Suunnittelukilpailun kutsussa on kuvattu hankintaprosessi, jossa on useita valinta/exit-pisteitä. Kohdassa 4 on kerrottu valintaperusteita ja vaatimuksia, mutta niitä ei ole tarkkaan kohdistettu kuhunkin valintapisteeseen. Voisitteko määritellä yksikäsitteisemmin kunkin vaiheen vaatimukset ja valintaperusteet? 

Vastaus: Tilaaja täsmentää valintaperusteita kohdistumaan kuhunkin valintaperusteeseen.  Korjaus: Liitteenä on päivitetty pistetaulukko. Päivitämme lisäksi TED-linkin.

7. Kysymys: Liitteen 7 pisteytyksessä lasketaan eri määrä rivejä eri toimittajille. Tämä varmaan korjataan ennen varsinaista pistetystä. 

Vastaus: Tilaaja korjaa tämän.
Korjaus: Liitteenä on päivitetty pistetaulukko. Päivitämme lisäksi TED-linkin.

8. Kysymys: Liitteen 7 hinnoitteluosassa eri yksiköllisiä hintoja lasketaan suoraan yhteen, eikä annettuja kertoimia käytetä laskennassa. Mitkä ovat oikeat hinnoittelun arviointikriteerit? 

Vastaus: Tilaaja korjaa taulukon.
Korjaus: Liitteenä on päivitetty pistetaulukko. Päivitämme lisäksi TED-linkin.

9. Kysymys: Missä vaiheessa liite 11 Hackathon-sopimus on tarkoitus solmia? 

Vastaus: Hackathon sopimus solmitaan ennen, kuin ennakkotehtävä alkaa.

10. Kysymys: Onko tarkoituksena, että jo Hackathon-sopimuksessa suunnitteluvaiheesta (vaihe 2) ilmoitetaan työmääräarvio?

Vastaus: Ks. Liite 11 Hackathon toimeksiantosopimus, kohta Toimituksen työmääräarvio. Vaiheessa 1 ei tarvitse ilmoittaa työmääräarviota, mutta vaiheessa 2 työmääräarvio ilmoitetaan. Työmääräarvio päivitetään 2-vaiheessa sopimukselle, mikäli osallistuja pääsee vaiheeseen 2.

11. Kysymys: Liite 11 Hackathon toimeksiantosopimus:
Toimittaja luovuttaa vaiheen 1 alustavan ehdotuksen sekä vaiheen 2 suunnittelukilpailun lopullisen ehdotuksen rajoittamattoman käyttö-, muokkaus ja jatkokehitysoikeudet Tilaajalle sen omassa palvelukeskustoiminnassaan sekä Tilaajan asiakkaiden toiminnassa. Sopijapuolten taustamateriaalien tekijänoikeudet kuuluvat ao. sopijapuolelle. Toimittaja voi käyttää hackathoniin osallistumisesta syntynyttä osaamistaan muussa toiminnassaan.”
Onko oikeuksien osalta vaarana, että toimittaja ei luovuta liikesalaisuuksina pitämiään parhaita käytäntöjä suunnitelmassa, koska oikeudet siirtyvät tilaajalle rajoittamattomin oikeuksin ja Tilaajalla ei ole minimitilausvelvoitetta? 

Vastaus: Tilaajan tavoitteena on, että Hackathonin tuotos on Tilaajan tarpeeseen räätälöity alustava konsepti ja ehdotus kokonaispalvelusta. 
Tilaajan tavoitteena on vastaanottaa runsaasti ideoita, joiden avulla se voi orientoitua tulevaisuuden monipaikkaiseen työhön ja sen edellyttämään teknologiaan laajasti valtionhallinnossa.
Hackathoneja käytetään Suomessa ja kansainvälisesti tähän tarkoitukseen. Tilaaja maksaa korvauksen kuudelle eniten pisteitä saaneelle toimittajalle.

12. Kysymys: Liite 12 Projektisopimus ei anna Toimittajalle yksinoikeutta palvelujen myyntiin Tilaajalle.
Tarkoittaako tämä sitä että projektisopimusvaiheessa Tilaaja voi hankkia useilta eri toimittajilta (mahdollisesti eri suunnittelukilpailuun osallistuneilta toimittajilta) eri palvelun moduuleja? Vai tarkoitetaanko tällä sitä, että esim. lisenssitoimittaja monipaikkaisen työn kokonaisuudessa voi olla muu kuin projektisopimuksen toimittajaosapuoli? 

Vastaus: Tässä vaiheessa Valtorin tarkoituksena on hankkia palvelukokonaisuus yhdeltä toimittajalta. Valtorilla on kuitenkin oikeus ostaa sopivaksi katsomiaan palveluja myös muualta.

13. Kysymys: Liite 12 Hinnat ja maksuehdot
Onko niin, että Tilaaja tilaa kiinteähintaisen projektin, jonka erillisveloitettavat työt sovitaan erikseen kirjallisesti projektivaiheessa? 

Vastaus: Kiinteähintaiseen projektiin ei liity erillisveloitettavia töitä. Tilaaja tilaa kiinteähintaisen projektin.

14. Kysymys: Valitaanko Hackathon-vaiheeseen kaikki minimiehdot täyttävät toimittajat, jotka jättävät osallistumishakemuksen? 

Vastaus: Kyllä, kaikki minimiehdot täyttävät toimittajat valitaan Hackathon vaiheeseen. Ks. osallistumiskutsun kohta 4.

15. Kysymys: Miten Hackathon organisoidaan ja onko kaikkien toimittajan edustajien varauduttava olemaan mukana täyden viikon verran?

Vastaus: Aloitus- ja lopetuspalaverin väliin tullaan varaamaan keskusteluaikoja varmistamaan osallistujien onnistuminen hackathonissa. 
Tarkennus: Tilaaja ilmoittaa keskusteluajat viikolla 22.

16. Kysymys: Onko mahdollista, että Valtori kehittää omaa palveluaan suunnittelukilpailun tulosten ja ideoiden perusteella ja ryhtyy tuottamaan monipaikkaisen työn palveluita omana palvelutuotantonaan? 

Vastaus: Tässä vaiheessa Valtorilla ei ole tarkoituksena tuottaa monipaikkaisen työn palveluita omana palvelutuotantonaan, minkä vuoksi palvelu kilpailutetaan. 

17. Kysymys: ”Suunnittelukilpailulla tehtävän hankinnan arvo tästä kokonaisuudesta on 1,2M€”. Mitä tällä tarkoitetaan? Toisin sanoen, eritelkää tarkasti, mitä suunnittelukilpailun myötä (voittajalta) hankitaan? Millaisia myöhempiä kilpailutuksia tullaan järjestämään jatkuvien palveluiden tuotannosta? 

Vastaus: Tilattava kokonaisuus tarkentuu suunnittelukilpailun ja projektivaiheessa tapahtuvan konseptin viimeistelyn myötä.

18. Kysymys: Mitkä muut virastot ovat mainitun Geologian tutkimuskeskuksen ohella kiinnostuneet ottamaan käyttöön suunnittelukilpailun myötä syntyviä palveluita? 

Vastaus: Valtorin Pilvimyönteiset asiakkaat ovat kiinnostuneita palvelusta.

19. Kysymys: Sopimuksia tehdään ymmärtääksemme kolmessa vaiheessa:
•    toimeksianto Hackathon vaiheessa (7.6.-14.6.)
•    projektisopimus pilotointivaiheeseen (Hackathon vaiheen jälkeisen neuvotteluvaiheen jälkeinen konseptin viimeistely ja pilotti GTKlle asiakasvirastona ( 11/2021-4/2022)
•    palvelusopimus kokonaispalvelusta
Onko niin, että suunnittelukilpailun kautta valitun toimittajan kanssa voidaan projektisopimuksen jälkeen sopia suoraan palvelusopimuksesta? Ja siis palvelusopimus olisi voimassa 5/2022 eteenpäin neljä vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana? 

Vastaus: Osallistumiskutsun kohdan 5 mukaisesti tilaajalla on oikeus tehdä pilotointivaiheesta projektisopimus. 
Optio 1 tapahtuu projektisopimuksen sisällä, eli osapuolilla on konseptoinnin päättyessä oikeus jatkaa pilotointivaiheeseen. 
Optio 2 tapahtuu projektisopimuksen päätyttyä, eli osapuolilla on tuolloin oikeus laatia palvelusopimus. 
Palvelusopimus tulee voimaan, kun osapuolet allekirjoittavat sopimuksen. Se on palvelusopimuksen kohdan 9 mukaisesti määräaikainen 4 vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

20. Kysymys: Liite 4: Palvelukanavana mainitaan puhelin. Tämä ei varmaankaan sulje pois muita palvelukanavia?

Vastaus: Puhelin on vähimmäisvaatimus, jonka voi ylittää.

21. Kysymys: Liite 4: Onko vaikuttavuusperusteisen korvauksen perusteita jo määritelty? 

Vastaus: Kts. Liite 7.

22. Kysymys: Ovatko 7.6. sekä 14.6. palaverit vain kirjallisen tuotoksen varassa, vai pääsemmekö esittelemään ratkaisut? Paljonko aikaa noina päivinä tiimille tulisi varata, esim. koko päivä, ½ päivää, N tuntia? Tapahtuuko Hackathonissa aloitus- ja lopetuspäivämäärän välissä jotain aktiviteetteja, vai toimittajat työstävät ratkaisuja itsenäisesti omissa tiimeissä?

Vastaus
Aloituspalaverissa käydään aikataulua tarkemmin läpi.
Tulosten pitchaus tapahtuu 14.6. Se on julkinen, mutta sen tukena olevassa salassa pidettävässä kirjallisessa esityksessä voi olla liikesalaisuuksia.
Aloitus- ja lopetuspalaverin väliin tullaan varaamaan keskusteluaikoja varmistamaan osallistujien onnistuminen hackathonissa. 
Osallistuja itse arvioi oman työmääränsä.
Tarkennus: Tilaaja ilmoittaa keskusteluajat viikolla 22.

23. Kysymys: Onko esittävällä tiimillä maksimimäärää osallistujista, jos minimimäärä on 3 henkilöä?

Vastaus: Nimettyjä asiantuntijoita on kolme. Tilaaja ei muutoin rajoita toimittajan työryhmää.

24. Kysymys: Kysyisimme sopimuksista seuraavat asiat: 
a.    Liite 2, Turvallisuussopimusmalli:
i.    kohta 14.2 – 14.3.: Sopimussakot ovat kohtuuttoman korkeita. Voidaanko sopimussakkojen määrää kohtuullistaa? 

Vastaus: Ei muutosta kohtaan.
ii.    kohta 14.9: Ehdotamme, että tilaajan vastuunrajoitus olisi toimittajan vastuunrajoitukseen suuruuteen nähden tasapainoisempi. Voidaanko tästä neuvotella?  
Vastaus: Ei muutosta kohtaan.
iii.    kohta 14.11: Ehdotamme kolmannelle aiheutuneen vahingon poistamista sopimuksesta. Voidaanko tämä muutos tehdä? 
Vastaus: Tilaaja on palvelukeskus, joka välittää palvelut asiakkailleen. Tyypillinen vahingonkärsijä on Tilaajan asiakas. Ei muutosta kohtaan.
b.    Liite 12, projektisopimusluonnos pilotointivaiheesta kokonaispalvelu:
i.    Kohta 9: Kohdassa tausta aineisto on todettu, että kolmansien osapuolten tausta-aineistoihin sovelletaan tilaajan käyttöoikeusvaatimuksia. Ehdotamme tämän vaatimuksen poistamista. Jos kolmannen osapuolen aineistoja (esimerkiksi valmisohjelmistoja tai muita kolmannen osapuolen tausta-aineistoja) toimitetaan, tulee tällaisen aineiston oikeudenhaltijan lisenssiehtojen soveltua sopimukseen ja siinä kuvattuihin käyttöoikeusvaatimukseen nähden ensisijaisena. Ehdotamme kohdan muuttamista vastaavasti sekä vastaavaa täsmentämistä myös palvelusopimuksen osalta. Voidaanko muutos tehdä? 
Vastaus: Tarkennetaan kohtaa seuraavasti:
Tarkennus: Poistetaan projektisopimuksen kohdasta 9, Immateriaalioikeudet, kohdasta Tausta-aineisto seuraava lause: Vaikka Toimittaja sisällyttää Tuloksiin kolmansien tausta-aineistoja, Tilaajan käyttöoikeus Tuloksiin on alla kuvatun mukainen, elleivät Sopijapuolet toisin tapauskohtaisesti sovi kirjallisesti.
ii.    Kohta 13: Voidaanko asiantuntijan vaihtamisesta perittävän sakon suuruutta kohtuullistaa? Ehdotamme, että sakon suuruus on 5000 €. 
Vastaus: Tilaajan tavoitteena on palvelua hoitavan nimetyn henkilöstön pysyvyys. Ei muutosta sakkoon.
iii.    Kohta 14: Toimittajan näkemyksen mukaan JIT2015 YSE -ehtojen mukaiset vahingonkorvaus- ja vastuunrajoitusehdot ovat riittäviä, eikä kohdassa 14 mainittuja poikkeuksia/lisäyksiä ole tarpeellista tehdä. Esimerkiksi YSE-ehtoihin tehty lisäys rajattomista tietosuojavahingoista on vaatimus, joka tulee mahdollisesti muodostamaan esteen toimittajalle tarjouksen jättämiselle. Kateoston tulisi myös olla toimittajan näkemyksen mukaan välillistä vahinkoa. Voidaanko vahingonkorvauksen ja vastuunrajoituksen osalta noudattaa JIT2015 YSE -ehtojen mukaisia ehtoja? 
iv.    Vastaus: Lista tarkentaa epäselvää JIT2015 Yleiset ehdot kohtaa 16, jossa välitöntä vahinkoa ei ole määritelty. Tehdään seuraava tarkennus:
Korjaus projektisopimuksen kohtaan 14: 
Vahingonkorvauksen vastuunrajoitusta ei sovelleta tietosuojarikkomuksiin, tieto-suojarikkomukseen perustuvan vahingonkorvauksen vastuunrajoitukseen sovelletaan JIT 2015 Yleiset ehdot kohtia 11.3 ja 11.7.
c.    Liite 13 Palvelusopimus kokonaispalvelu
i.    Kohta 15: Voidaanko asiantuntijan vaihtamisesta perittävän sakon suuruutta kohtuullistaa? Ehdotamme, että sakon suuruus on 5000 €. 
Vastaus: Tilaajan tavoitteena on palvelua hoitavan nimetyn henkilöstön pysyvyys. Ei muutosta sakkoon.
ii.    Kohta 16: Toimittajan näkemyksen mukaan JIT2015 YSE -ehtojen mukaiset vahingonkorvaus- ja vastuunrajoitusehdot ovat riittäviä, eikä kohdassa 16 mainittuja poikkeuksia/lisäyksiä ole tarpeellista tehdä. Esimerkiksi YSE-ehtoihin tehty lisäys rajattomista tietosuojavahingoista on vaatimus, joka tulee mahdollisesti muodostamaan esteen toimittajalle tarjouksen jättämiselle. Kateoston tulisi myös olla toimittajan näkemyksen mukaan välillistä vahinkoa. Voidaanko vahingonkorvauksen ja vastuunrajoituksen osalta noudattaa JIT2015 YSE -ehtojen mukaisia ehtoja? 
Vastaus: Lista tarkentaa epäselvää JIT2015 Yleiset ehdot kohtaa 16, jossa välitöntä vahinkoa ei ole määritelty. Tehdään seuraava tarkennus:
Korjaus projektisopimuksen kohtaan 16. Vahingonkorvauksen vastuunrajoitusta ei sovelleta tietosuojarikkomuksiin, tieto-suojarikkomukseen perustuvan vahingonkorvauksen vastuunrajoitukseen sovelletaan JIT 2015 Yleiset ehdot kohtia 11.3 ja 11.7.

25. Kysymys: Käytyämme läpi kilpailukutsua huomasimme kohtia, jotka eivät ole meille täysin selviä ja haluaisimme näihin alla oleviin kohtiin selvennyksiä.
1.    Hankinnan kuvaus -kohdassa on kappale, jossa mainitaan että
Teknologian hankkiminen tapahtuu Valtorin olemassa olevien sopimusten kautta, mutta tarjoajien on eriteltävä ja hinnoiteltava millaisia käyttöoikeushankintoja esitetty ratkaisu edellyttää. 
Valittu toimittaja saa olla mukana Valtorin hankintojen valmistelussa, mikäli se ei itse osallistu ko. hankintaan tarjoajana.
Onko osallistuminen tähän suunnittelukilpailuun mukana oloa Valtorin hankintojen valmisteluun?

Vastaus: Suunnittelukilpailu on hankintalain mukainen hankintamenettely.
 
26. Kysymys: 2.2  Menettelyn kuvaus -kohdassa mainitaan, että Valtori valitsee Hackathoniin osallistujat ehdokkaiden tekemien hakemusten perusteella.
Mitä hakemuksen Hackathoniin mukaan pääsemiseksi täytyy sisältää? 
Suunnittelukilpailu – Hankintaprosessin kulku -kaavio kertoo vähimmäisvaatimuksina olevan: referenssit kehittämisestä ja palvelujen tuottamisesta sekä sitoutuminen tietosuojaan ja sopimusluonnokseen.
Kohdassa 4.3 Hakemuksen laatiminen kerrotaan että, hakemuksessa on oltava mukana myös tiimin jäsenten CV:t sekä kuvaus alustavasta konseptista.

Vastaus: Osallistumishakemuksen kappaleen 4 mukaisesti Valtori valitsee suunnittelukilpailun osallistujat osallistumishakemuksen lähettäneiden joukosta. Vähimmäisvaatimukset täyttävät hakijat saavat ennakkotehtäväksi osallistua hackathoniin. Kohdassa 4.2. listataan vähimmäisvaatimukset.  Vastuuhenkilöiden referenssit tulee ilmoittaa CV-muodossa. 
Liitteessä 1, Sitoumus, lukee seuraavaa: Täytetty referenssitaulukko on liitteenä ja kutsussa listatut vähimmäisvaatimukset täyttyy.
Teemme seuraavan tarkennuksen: Kohdan 4.3. listaan kuuluvat myös kohdassa 4.2 listatut yritysreferenssit. 

27. Kysymys: Voitteko vahvistaa, että tiimin jäsenten CV:t ja kuvaus alustavasta konseptista ovat pakollisia heti ensimmäisessä vaiheessa eli osallistumishakemuksessa Hackathoniin?

Vastaus: katso osallistumishakemuksen kappale 4, 4.2 ja 4.3, yllä kuvattu tarkennus sekä liite 1, sitoumus.

28. Kysymys: Onko mahdollista että, Hackathonin osallistumishakemusten perusteella Valtori kutsuu enemmän kuin 6 osallistujaa Hackathoniin, jos vähimmäisvaatimukset täyttäviä hakijoita on enemmän?

Vastaus: Kyllä, kaikki minimiehdot täyttävät toimittajat valitaan Hackathon vaiheeseen. Ks. osallistumiskutsun kohta 4.

29. Kysymys: Vai onko niin että kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät hakijat voivat osallistua Hackathoniin, mutta vain 6 parhaalle osallistuvalle ja tarjouspyynnön mukaisen ehdotuksen toimittavalle maksetaan 5000 euron kertakorvaus?

Vastaus: Vain kuudelle eniten pisteitä saaneelle osallistujalle maksetaan korvaus. Ks. hackathonsopimus.

30. Kysymys: Tarjouspyyntö asiakirja ei ole mukana TED-tietokannasta ladatuissa asiakirjoissa. Onko kutsu suunnittelukilpailuun tarjouspyyntö?

Vastaus: Osallistumispyyntö on hankintamenettelyn mukaisesti julkaistava asiakirja.

31. Kysymys: Kuinka monta nimettyä asiantuntijaa tulee olla, kolme kuhunkin kategoriaan, vai kolme yhteensä. 

Vastaus: KS. Osallistumishakemuksen kohta 4.2, vähimmäisvaatimukset.  Kuhunkin kolmeen osaamisalueeseen nimetään yksi asiantuntija, eli yhteensä nimetään kolme asiantuntijaa.

32. Kysymys: milloin osallistumishakemuksen kohdan 4.2. nimetyt vastuuasiantuntijat nimetään?

Vastaus: osallistuja nimeää asiantuntijansa hakemuksessaan.

33. Kysymys: Onhan materiaalin toimitus kaikille toimittajille samanaikaisesti torstaina klo 16 mennessä? Tarkoitatteko todella, että osa toimittaa koko materiaalinipun tiistaina klo 16 ja osa keskiviikkona klo 16? Jos näin on, ovat toimittajat merkittävissä määrin eriarvoisessa asemassa.

Vastaus: Osalla on valmisteluaikaa n. vuorokausi ja toisilla kaksi. Palautusten deadlinet:
15.6. soittoajan saaneet - palautus 16.6. klo 10 mennessä
16.6. soittoajan saaneet - palautus 16.6. klo 18 mennessä
17.6. valinnainen materiaalien päivitys klo 16 mennessä

34. Kysymys: Tarkentaisitteko arviointiperusteiden tuotosta "alustava palvelukonseptin kuvaus", viitataanko tässä sanalla "palvelu" eri loppukäyttäjäryhmien käyttämään digitaaliseen palveluun (kattaen käyttäjäkokemuksen, käyttöliittymän jne.) vai palvelunhallinnallisessa mielessä palveluun, jota toimittaja tuottaa Valtorille ja virastoille?

Vastaus: Digitaaliseen palveluun.

35. Kysymys: Miten soittoaika käytännössä toimii? Kuka soittaa ja kenelle?

Vastaus: Saatte Teams-kutsun. Varmistattehan, että koko tiiminne saa sen.

36. Kysymys: Kenen etua näin kiireellinen konseptin suunnittelu ja dokumentointi ajaa?

Vastaus: Aikataulu johtuu kiireellisestä toimeksiannosta. Tarve on kiireellinen.

37. Kysymys: Toimitetaanko tuotokset erillisinä dokumentteina vai yhtenäisenä pakettina?

Vastaus: Tuotokset toimitetaan pakattuna zip-pakettina, joihin voi tehdä viimeisiä muutoksia 17.6. klo 16:00 asti.

38. Kysymys: Kertoisitteko tarkemmin, millaista hinnoittelumallia toivotte toimittajalta tai mitä sen tulisi ainakin sisältää?

Vastaus: Hinnoittelumalli tarvitaan karkealla, ylätasolla.

39. Kysymys: Jos edellytetään mallipohjien käyttöä esim. arkkitehtuurikuvauksesta (JHS179 Lean KA -mallipohja), niin toimitetaanhan pohjat esimerkein varustettuna?

Vastaus: Suuntaa-antava, saman sisältöinen esitys käy.

40. Kysymys: Oliko tuotos A) jo tehty osallistujien toimesta, kun saimme pisteitä, vai tarvitseeko siihen toimittaa dokumentaatiota?

Vastaus: Materiaali tarvitaan.

41. Kysymys: Sisältääkö käyttöönotto palvelun käynnistyksen Valtorissa ja palvelun käyttöönoton GTK:ssa?

Vastaus: Erillinen kilpailutus tarvitaan.

42. Kysymys: Odotusten avaaminen lopputuotoksista suullisesti - voidaanko saada sanallinen briiffi?

Vastaus: Keskusteluajat on aikataulutettu 15.-16.6.

43. Kysymys: Voidaanko materiaalinippua täydentää torstaina sellaisilla osioilla, joita ei ole julkaistu tiistaina/keskiviikkona?

Vastaus: Kyllä, palautus on 17.6. klo 16.

44. Kysymys: Pitch – Onko esityksen formaatti suullinen vai vapaamuotoinen?

Vastaus: Suullinen ja Teamsia hyödyntäen.

45. Kysymys: Onko haluttu kohderyhmä Pilviedelläkävijät, Pilvimyönteiset vai On-premises-myönteiset vai kaikki näistä?

Vastaus: Ei rajausta. Kaikki kohteet voidaan ottaa mukaan ja huomioidaan erikseen. Tulevaisuus on kuitenkin Cloud first -ajattelussa ja mennään kohti Cloud Only -maailmaa.

46. Kysymys: Anonymiteetti esityksissä ei toimi, jos osallistujat esittelevät itsensä.

Vastaus: Päätettiin luopua tästä vaatimuksesta.

47. Kysymys: Miten kilpailijoiden tasavertaisuus toteutuu, kun toisilla on 100% vähemmän aikaa ennen materiaalin toimitusta jo muutenkin tiukassa aikataulussa?

Vastaus: Palautusten deadlinet:
15.6. soittoajan saaneet - palautus 16.6. klo 10 mennessä
16.6. soittoajan saaneet - palautus 16.6. klo 18 mennessä
17.6. valinnainen materiaalien päivitys klo 16 mennessä

48. Kysymys: Miten anonyymisyys suhteessa raatiin toteutuu, kun käytännössä kaikki raadin jäsenet ovat vanhoja tuttuja?

Vastaus: Päätettiin luopua tästä vaatimuksesta.

49. Kysymys: Tuotos B) Toimintakonseptia kuvaavat käyttäjätarinat – Onko tarkoitus, että Excel-liitteen "käyttötapaukset" käännetään käyttäjätarinoiksi vai toivotteko sen sijaan tuotosdokumentaatiossa ratkaisuehdotuksia Excelissä listattuihin käyttötapauksiin?

Vastaus: Tuotteistusdokumentti tehdään käyttötapauksiin.

50. Kysymys: Esitelkää tarkemmin, mitä dokumentteja odotetaan toimitettavan määräaikaan mennessä?

Vastaus: Tämä selviää aloitusesityksen materiaalista tarkemmin.

51. Kysymys: Milloin koko dokumentaatio tulee olla valmis ja mitä tarkasti ottaen tehdään soittopäivänä? Pitääkö koko noin 30 sivun materiaali tuottaa soittoajan ja klo 16 välissä muutamassa tunnissa?

Vastaus: Palautusten deadlinet:
15.6. soittoajan saaneet - palautus 16.6. klo 10 mennessä
16.6. soittoajan saaneet - palautus 16.6. klo 18 mennessä
17.6. valinnainen materiaalien päivitys klo 16 mennessä

52. Kysymys: Mitä Hackathonin voitto käytännössä tarkoittaa eli mitä voittajan ja Valtorin välillä tapahtuu Hackathon-viikon jälkeen?

Vastaus: Parhaat pääsevät jatakamaan markkinavuoropuhelua.

53. Kysymys: Mikä oli tasavertaisuuskysymyksen lopputulema? Näkisin, että hyödyllisempää olisi olisi myöhäinen puhelinaika, kun on saanut ensin miettiä konseptia. Oliko lopputulema siis, että kaikki ryhmät palauttavat esitykset torstaina klo 16?

Vastaus: Palautusten deadlinet:
15.6. soittoajan saaneet - palautus 16.6. klo 10 mennessä
16.6. soittoajan saaneet - palautus 16.6. klo 18 mennessä
17.6. valinnainen materiaalien päivitys klo 16 mennessä

54. Kysymys: Hinnoittelumallin kuvaamiseen 5ppt jää ainoastaan muutama tunti aikaa, jos se käydään keskustelussa. Voisiko siitä saada jotain tarkempaa vaatimusta jo tässä vaiheessa?

Vastaus: Pääpirteittäinen ja alustava kuvaus riittää.

55. Kysymys: Onko mahdollista, että Valtori omaksuu toimittajien ehdottamat parhaat käytännön oman palvelutuotantonsa kehittämiseksi?

Vastaus: Tässä uudessa konseptissa Valtori toimii järjestäjän roolissa, joten ei olla ottamassa omaan käyttöön.

56. Kysymys: Onko kutsun tuotosluettelo korvattu esityksessä olevalla?

Vastaus: Aloituspalaverin materiaalin mukaan edetään.

57. Kysymys: Tuntuu täysin mahdottomalta, että tiistaina puolen päivän tienoossa puhelussa käydään läpi dokumenttien vaatimuksia ja ko. dokumentit on toimitettava jo samana päivänä klo 16. Inhimillisesti ajateltuna ja ottaen huomioon aika iso valmistelijoiden ryhmä tämä tuntuu äärimmäisen haastavalta.

Vastaus: Palautusten deadlinet:
15.6. soittoajan saaneet - palautus 16.6. klo 10 mennessä
16.6. soittoajan saaneet - palautus 16.6. klo 18 mennessä
17.6. valinnainen materiaalien päivitys klo 16 mennessä

58. Kysymys: Jos anonymiteetin tarkoitusperä oli yhdenvertaisuus, pitäisikö tästä sen sijaan antaa ohjeistusta raadille, että pysyvät tietoisena, että esittelijöissä voi olla tuttuja?

Vastaus: Päätettiin yhteistuumin luopua anonymiteetin vaatimuksesta ja ohjeistaa raatia yhdenmukaiseen kohteluun.

59. Kysymys: Raadilla on luettavana n. 200 sivua materiaalia. Miten on mahdollista, että raati pystyy tekemää objektiivisen vertailutyön muutaman tunnin sisällä?

Vastaus: Raadilla on aikaa perjantaihin 18.6. klo 14:00 asti.

60. Kysymys: Onko hankinnan kohteena konsepti, jota ei ole vielä olemassa?

Vastaus: Kyllä, uusi konsepti, jossa Valtori toimi järjestäjän roolissa.

61. Kysymys: Jos tämän jälkeen alkaa "uusi hankinta" ja tarkoitus on kerätä ideoita. 
Vaikuttaako Hackathonin lopputulos siihen, ketkä pääsevät osallistumaan lopulliseen hankintakilpailuun?

Vastaus: Parhaat pääsevät jatakamaan markkinavuoropuhelua.

62. Kysymys: Onhan pitch -esityksen arviointikriteerit suhteessa 2 minuutin esitysaikaan varmasti linjassa?

Vastaus: Esitys on kokonaisuus, jossa on 2 minuutin Pitch ja loppu ajan voi käyttää tarkennuksiin ja raadin kysymyksiin. 

63. Kysymys: Miksi 15 min. esitys vaihtui 2 min. esitykseen?

Vastaus: Esitys on kokonaisuus, jossa on 2 minuutin Pitch ja loppu ajan voi käyttää tarkennuksiin ja raadin kysymyksiin. Käytössä on Business Finlandin mallipohja.

64. Kysymys: Varmistan vielä: annetaanko tiistain ja keskiviikon keskusteluissa sellaista uutta tietoa, jota ei ole tänään käsitelty? Jos näin, voitteko eritellä, mitä uusia teemoja tuodaan pöydälle huomenna ja ylihuomenna?

Vastaus: Soittoajat ovat kisaajien kysymyksiä varten portfolio- ja teknologiajohtajille.

65. Kysymys: Tarkoittaako ohjelmassa to klo 9.05 oleva "Yhteinen päivän aloitus" sitä, että kaikki toimittajat ovat siinä läsnä?

Vastaus: Ei pidetä aloituspalaveria, vaan aloitus ensimmäisen esityksen osalta 9:30. Palautusten deadlinet:
15.6. soittoajan saaneet - palautus 16.6. klo 10 mennessä
16.6. soittoajan saaneet - palautus 16.6. klo 18 mennessä
17.6. valinnainen materiaalien päivitys klo 16 mennessä

66. Kysymys: Mitä varten soittoajat ovat?

Vastaus: Kisaajien kysymyksiä varten portfolio- ja teknologiajohtajille.