Valikko

Alusta- ja järjestelmäratkaisupalvelut

Laatua verkkosivuihin, tehoa palvelu- ja lisenssienhallintaan sekä sujuvuutta asianhallintaan, yhteistyötiloihin, asiakaspalveluun ja sähköiseen asiointiin.

Yhteisillä alustoilla ja järjestelmillä laatua verkkosivuihin, tehoa palvelu- ja lisenssienhallintaan sekä sujuvuutta asianhallintaan, yhteistyötiloihin, asiakaspalveluun ja sähköiseen asiointiin.

Turvallisuusviranomaisten käytössä olevaan palveluympäristöön tuotetaan tietojärjestelmäratkaisupalveluita.

Julkaisualustapalvelu

Julkaisualustapalvelulla organisaatio voi tuottaa laadukkaat, saavutettavat ja tietoturvalliset verkkosivut, joille voi tuottaa, julkaista ja ylläpitää sisältöä aika- ja paikkariippumattomasti luottaen palvelun korkeaan saatavuuteen ja toimivuuteen. Ulkoinen viestintä hoituu kätevästi suositulla YJA-julkaisualustapalvelulla ja sisäiseen viestintään on tarjolla monipuolinen ja toimintavarma intranet-julkaisualusta.

Yhteiset alustat takaavat myös mahdollisuuden organisaatiorajat ylittävän sisällön ja osaamisen hyödyntämiseen. Palveluun kuuluu sisällön tuotannon ja hallinnan käyttöliittymä lisäosineen sekä käyttö- ja tukipalveluineen. Kun organisaation ei tarvitse itse huolehtia teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta, se voi tehokkaammin keskittyä sisällöntuotantoon ja omiin ydintoimintoihinsa.

Verkkosivujen analytiikkapalvelu tarjoaa monipuolisen ratkaisun organisaation verkkosivujen kehittämisen tarpeisiin. Verkkosivujen kävijäliikennettä seuraamalla ja analysoimalla voidaan muun muassa parantaa sivustojen käyttäjäkokemusta ja paikallistaa asiakastarpeita. Analytiikkapalvelu soveltuu käytettäväksi sekä internet- että intranet-sivustoilla.

Asianhallinnan alustapalvelu

Asianhallinnan alustapalvelun avulla organisaatio voi kehittää toimintaansa kohti paikkariippumatonta ja reaaliaikaista työskentelyä. Palvelu tukee tiedon hallintaa sen elinkaaren kaikissa vaiheissa ja auttaa virastoa digitalisoimaan toimintaansa. Lisäksi se tukee sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä ja lisää asiankäsittelyn läpinäkyvyyttä. Tiedonhallinta ja toiminta tehostuvat, kun tieto on yhtenäistä, käyttäjälle kohdistettua ja helposti löydettävissä. Palvelu tarjoaa virastolle yhteisen tietovarannon, jonne tieto tallennetaan vain kerran.

Verkko-oppimisalustapalvelu

Verkko-oppimisalustapalvelulla mahdollistetaan valtionhallinnon verkko-oppimisen laadukas, saavutettava ja tietoturvallinen tuottaminen. Palvelulla tuetaan valtionhallinnon verkko-oppimisen toteutumista. Asiakasorganisaatiot voivat tuottaa, julkaista ja ylläpitää koulutusaineistoa aika- ja paikkariippumattomasti sekä tietoturvallisesti, luottaen palvelun korkeaan saatavuuteen ja toimivuuteen.

Palvelunhallinnan alustapalvelu

Palvelunhallinnan alustapalvelun avulla organisaatio saa käyttöönsä omien tarpeidensa mukaisen palveluhallintaympäristön. Alustan kautta hallinnoidaan viraston omia substanssi- ja IT-palveluita sekä Valtorin tuottamia IT-palveluita. Käyttäjinä voivat olla palvelusta riippuen joko organisaation loppuasiakkaat ja/tai sen oma henkilöstö.

Sovelluskehityksen järjestelmäpalvelu

Sovelluskehityksen järjestelmäpalveluun kuuluu Testauspalvelu- ja -konsultointi Testi. Testi tarjoaa apua ICT-palvelujen testaamiseen ja laadunvarmistukseen. Palvelu voi sisältää mm. testauksen kokonaissuunnittelua ja koordinointia, vaatimusmäärittelyn arviointia, testausprosessin nykytilan arviointia (TPI-analyysi), toiminnallista testausta, suorituskykytestausta, testauksen automatisointia ja käytettävyystestausta. Palvelun konsultit testaavat ICT-palvelut yhtenäisten laatukriteerien mukaisesti ja yhtenäisellä tavalla.

Yhteistyön alustapalvelu

Yhteistyön alustapalvelu mahdollistaa organisaation sisäisen ja sidosryhmien välisen joustavan ja turvallisen yhteistyön ja verkostoitumisen helppokäyttöisessä ja monipuolisessa ryhmätyöskentely-ympäristössä. Palvelun avulla työryhmän, hankkeen, projektin tai verkoston dokumenttienhallinta, asiakirjojen jakaminen ja ryhmätyöskentely sujuvat helposti. Myös erilaisten kehitystiimien tapahtumien seuranta ja projektinhallinta käyvät ketterästi. Käyttöönotto on vaivatonta. 

Sähköisen asioinnin alustapalvelu

Sähköisen asioinnin alustapalveluissa Valtori jatkaa rajoitetun ajan Lomake.fi-alustan tarjoamista maksullisena palveluna niille valtionhallinnon organisaatioille, joilla on Lomake.fi-alustalla efsl-verkkolomakkeita. Palveluun ei oteta uusia asiakkaita.

Kehittäminen

Jatkuvalla kehittämistoiminnalla vastataan muuttuviin tarpeisiin. Lue lisää Valtorin hankkeista ja projekteista.

Timantteja Valtorista

Lue tarinoita Valtorin timanttisista asiakkaista, osaajista ja palveluista sekä toiminnasta.